Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Fastsatt av Finansdepartementet 13.03.09 med hjemmel i lov 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31

§ 1 Kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer og minst ett varamedlem og oppnevnes for en periode på fire år. Det er adgang til gjenoppnevning. Departementet utpeker ett av medlemmene som leder.

§ 2 Utvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. og forskrift 13. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 
Det skal særlig føres kontroll med at ØKOKRIM følger saksbehandlingsregler fastsatt i ovennevnte bestemmelser. I denne forbindelse skal utvalget vurdere de interne retningslinjene for ØKOKRIM, og påse at disse følges.

§ 3 Utvalget skal i sitt arbeide legge særlig vekt på at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas ved ØKOKRIMs behandling av opplysninger som nevnt ovenfor.

§ 4 Utvalget skal undersøke klager fra enkeltpersoner eller organisasjoner vedrørende ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger. Utvalget kan for øvrig av eget tiltak ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til ØKOKRIMs bruk av mottatte opplysninger.

§ 5 Utvalget skal hvert år gi Finansdepartementet en rapport om sin virksomhet. Utvalget kan gi særskilt rapport eller melding til departementet i enkeltsaker. Dersom utvalget finner kritikkverdige forhold, skal disse rapporteres særskilt til departementet. Rapporter og meldinger som oversendes departementet skal være anonymisert.

§ 6 Utvalgets medlemmer, dets sekretær og andre som utfører arbeid for utvalget har taushetsplikt om det de får kjennskap til i kontrollarbeidet. 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger mv. benyttes i forbindelse med kontrollarbeidet. Utvalget skal videre kunne oversende opplysninger til departementet eller Kredittilsynet dersom det i sitt kontrollarbeid blir kjent med forhold som kan tyde på at institusjonenes oversendelse av opplysninger til ØKOKRIM ikke er i samsvar med lov og forskrift. Opplysningene som oversendes skal være anonymisert. 
Utvalgets leder eller den han gir myndighet, bestemmer om og når uttalelser kan meddeles utad.

§ 7 Utvalget bestemmer selv sin arbeidsmåte og antar nødvendig sekretærhjelp. Finansdepartementet fastsetter utvalgsmedlemmenes og sekretærens godtgjørelse.

§ 8 Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. Fra den tid forskriften trer i kraft, oppheves forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (forskrift om kontrollutvalg mot hvitvasking).


 

Tilhørende lov

Til toppen