Forskrift 13. november 2008 om endring av forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2008 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 3-2 nytt annet og tredje ledd skal lyde:
(2) Finansielle eiendeler som selskapet har regnskapsført i henhold til første ledd, kan bare omklassifiseres til investeringer som holdes til forfall, jf. tredje ledd, dersom kriteriet i IAS 39.50B er oppfyllt. Virkelig verdi på tidspunktet for omklassifisering skal anses som ny amortisert kost for de omklassifiserte finansielle eiendelene i samsvar med IAS 39.50C. IAS 39.103G om virkningstidspunkt gjelder tilsvarende.

(3) Investeringer som holdes til forfall skal innregnes og måles i henhold til IAS 39.

§ 8-2 nytt annet ledd skal lyde:
Dersom adgangen til å omklassifisere i § 3-2 annet ledd er anvendt, skal det gis opplysninger som nevnt i IFRS 7.12A.


II.

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen