Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 13. november 2008 om endring av forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2008 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 gjøres følgende endringer:

§ 3-2 nytt annet og tredje ledd skal lyde:
(2) Finansielle eiendeler som selskapet har regnskapsført i henhold til første ledd, kan bare omklassifiseres til investeringer som holdes til forfall, jf. tredje ledd, dersom kriteriet i IAS 39.50B er oppfyllt. Virkelig verdi på tidspunktet for omklassifisering skal anses som ny amortisert kost for de omklassifiserte finansielle eiendelene i samsvar med IAS 39.50C. IAS 39.103G om virkningstidspunkt gjelder tilsvarende.

(3) Investeringer som holdes til forfall skal innregnes og måles i henhold til IAS 39.

§ 8-2 nytt annet ledd skal lyde:
Dersom adgangen til å omklassifisere i § 3-2 annet ledd er anvendt, skal det gis opplysninger som nevnt i IFRS 7.12A.


II.

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen