Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2009 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-1 første ledd.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Differensieringen skal baseres enten på verdien av den enkelte eiers andeler i fondet eller på antall andeler den enkelte eier i fondet. Den verdi av andeler eller det antall andeler som legges til grunn for differensieringen skal oppdateres ved den enkelte eiers tegning eller innløsning av andeler og minst hver tolvte måned. Differensieringen skal uttrykkes som en prosentvis rabatt på den forvaltningsgodtgjørelsen som daglig belastes fondet. Hver rabattsats skal gjelde den enkelte eiers beholdning av andeler så fremt verdien av andelene eller antallet andeler overstiger de i fondets vedtekter angitte terskler for rabatt.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Krav til fondets vedtekter, prospekt, delårsrapporter, prisopplysninger og salgsmateriale 

      Bestemmelser om differensiert forvaltningsgodtgjørelse for fondet skal fremgå klart av
      fondets vedtekter, prospekt, delårsrapporter og salgsmateriale.

      De til enhver tid gjeldende rabattsatser for differensiering av forvaltningsgodtgjørelse
      skal være lett tilgjengelig på fondets internettside.

§ 4 skal lyde:

      Bestemmelsen i § 1 er ikke til hinder for at differensiert forvaltningsgodtgjørelse fastsatt
      før 1. januar 2010 kan videreføres på gjeldende vilkår.

§ 5 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

 

Til toppen