Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2005 nr. 745 om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 10-1.

I

I forskrift 30. juni 2005 nr. 745 om årsregnskap og årsberetning for borettslag skal § 5 annet ledd nr. 9 lyde:

9. For hver post under langsiktig gjeld skal det opplyses om rente- og avdragsbetingelser, løpetid og eventuelle andre betingelser av vesentlig betydning for regnskapsbrukerne. Dersom det er foretatt individuell nedbetaling av gjeld, skal det gis opplysning om dette. Det skal også gis en oversikt over hvordan fellesgjelden er fordelt på de ulike borettslagsandelene. Dersom fellesgjelden i henhold til nedbetalingsplan er beregnet å øke i fremtiden, skal det opplyses om hvilket beløp felleskostnadene vil øke med for hver borettslagsandel, basert på gjeldende nedbetalingsplan.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen