Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. januar 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. januar 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

                                                            I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 16-40-2 skal lyde: 

§ 16-40-2. Definisjon av forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU)
(1) Med forsknings- og utviklingsprosjekt i skatteloven § 16-40 forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Dette omfatter tilegnelse, kombinasjon og bruk av eksisterende kunnskap og ferdigheter for å utarbeide planer, prosjekter eller utkast til nye, endrede eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester eller produksjonsprosesser er tilsvarende støtteberettiget, forutsatt at de ikke kan brukes eller endres for å brukes til industrielle eller kommersielle formål.
(2) Utvikling av kommersielt anvendelige prototyper og forsøksprosjekter er også omfattet, dersom prototypen nødvendigvis er det endelige, kommersielle produktet, og dersom den er for kostbar å fremstille for bare å brukes til demonstrasjon og validering. I tilfelle en etterfølgende kommersiell bruk av prototype eller pilotprosjekt genererer inntekter, må disse trekkes fra i de berettigede kostnader.
(3) Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder:
a. aktivitet med karakter av løpende drift, herunder rutinemessig eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet, selv om slike endringer kan innebære forbedringer,
b. modifikasjon og endring av bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller nye ferdigheter eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter,
c. organisasjonsutvikling, opplæring eller kompetansetiltak, 
d. kunde- eller markedsundersøkelser,
e. installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr, 
f. kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet,
g. aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon,
h. erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly,
i. kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye eller forbedrede metoder og teknikker,
j. kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert, 
k. kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester.

§ 16-40-5 skal lyde:

§ 16-40-5. Definisjon av små og mellomstore bedrifter (SMB)
(1) Skattyter som driver virksomhet gis fradrag i skatt og trygdeavgift for 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt dersom virksomheten oppfyller følgende vilkår:
a. Virksomheten har færre enn 250 ansatte,
b. Virksomheten har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 50 millioner euro, eller en årlig balansesum som ikke overstiger 43 millioner euro, og
c. virksomheten er å anse som en ”uavhengig bedrift” etter annet ledd i denne bestemmelsen. 
(2) ”Uavhengig bedrift” er en bedrift som ikke er klassifisert som partnerbedrift i henhold til bokstav a eller som tilknyttet bedrift i henhold til bokstav c. 
a. ”Partnerbedrift” er alle bedrifter som ikke er klassifisert som tilknyttede bedrifter i henhold til bokstav b, og som det er følgende forbindelse mellom: en bedrift (bedrift som befinner seg på tidligere ledd i omsetningskjeden) som alene eller i fellesskap med en eller flere tilknyttede bedrifter i henhold til bokstav b har 25 pst. eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen bedrift (som befinner seg på et senere ledd i omsetningskjeden).
b. En bedrift kan imidlertid betegnes som uavhengig, dvs. uten partnerbedrift, selv om terskelen på 25 pst. nås eller overstiges av følgende investorer, forutsatt at disse investorene verken enkeltvis eller i fellesskap er tilknyttet, i henhold til bokstav c, den berørte bedrift:
1.  offentlige investeringsselskaper, venture-selskaper, fysiske personer eller grupper av enkeltpersoner som regelmessig utøver virksomhet som risikokapitalinvestorer som investerer egenkapital i ikke-børsnoterte foretak (private investorer) forutsatt at samlet investering for disse private investorene i samme foretak er mindre enn 1 250 000 euro,
2. universiteter eller sentre for ideell forskning,
3. institusjonelle investorer, herunder fond for regionsutvikling,
4. selvstendig lokale myndigheter med et årlig budsjett på mindre enn 10 millioner euro og færre enn 5000 innbyggere.
c. ”Tilknyttet bedrift” er alle bedrifter som har en av følgende forbindelser med hverandre:

1. en bedrift sitter med flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes stemmerettigheter i en annen bedrift,
2. en bedrift har rett til å utpeke eller fjerne et flertall av medlemmene av administrasjon, ledelses- eller kontrollorganet i en annen bedrift,
3. en bedrift har rett til å ha dominerende innflytelse på en annen bedrift i henhold til en kontrakt inngått med den bedriften eller i henhold til en bestemmelse i dens vedtekter,
4. en bedrift som er aksjeeier eller deltaker i en annen bedrift, kontrollerer alene i henhold til en avtale med andre aksjeeiere eller deltagere i denne bedriften et flertall av aksjeeiernes eller deltagernes stemmerettigheter i denne bedriften.
d.  En dominerende innflytelse anses ikke for å foreligge dersom investorene som nevnt i bokstav b ikke direkte eller indirekte deltar i forvaltningen av den berørte bedriften, med forbehold for deres rettigheter som aksjeeiere. Bedrifter som opprettholder en forbindelse som nevnt i bokstav c, gjennom en eller flere bedrifter, eller med en investor som nevnt i bokstav b, anses også for å være tilknyttet. Bedrifter som opprettholder en eller flere slike forbindelser gjennom en fysisk person eller en gruppe fysiske personer som opptrer i fellesskap, skal også anses som tilknyttede bedrifter dersom de utøver sin virksomhet eller en del av sin virksomhet i det samme relevante markedet eller i tilgrensende markeder. Som et ”tilgrensende marked” anses markeder for et produkt eller en tjeneste som befinner seg på et umiddelbart foregående eller etterfølgende ledd i omsetningskjeden.
(3) Med unntak av tilfellene nevnt i bokstav b kan en bedrift ikke anses å tilhøre kategorien små og mellomstore bedrifter dersom 25 pst. eller mer av kapitalen eller stemmerettene direkte eller indirekte kontrolleres av ett eller flere offentlige organer enkeltvis eller i fellesskap.
(4) Bedrifter kan avgi en erklæring om sin status som uavhengig bedrift, partnerbedrift eller tilknyttet bedrift, samt om opplysningene om tersklene fastsatt i bokstav a. Erklæringen kan avgis selv om kapitalen er spredt på en slik måte at det ikke er mulig å fastslå nøyaktig hvem som eier den, og i så fall kan bedriften erklære i god tro at den har rimelig grunn til å anta at en enkelt bedrift eller flere innbyrdes tilknyttede bedrifter i fellesskap ikke eier 25 pst. eller mer av den. Slike erklæringer avgis med forbehold for de kontrollerer og undersøker som er fastsatt i nasjonale regler eller fellesskapsregler.

(5) Ved avgjørelsen av om kravet med hensyn til antall ansatte er oppfylt legges virksomhetens siste godkjente årsregnskap til grunn. For nystartet virksomhet hvor det ennå ikke foreligger godkjent årsregnskap legges det til grunn et pålitelig anslag fastsatt i løpet av året.
(6) Ved avgjørelsen av om kravet med hensyn til antall ansatte er oppfylt legges gjennomsnittlig antall årsverk i virksomheten i siste avsluttede regnskapsår til grunn.
(7) Ved omregning fra euro til norske kroner legges det til grunn den omregningskurs som følger av Eurostat det aktuelle regnskapsåret.

§ 16-40-6 skal lyde:

§ 16-40-6. Nærmere om fradragsgrunnlaget
(1)Det gis fradrag for kostnader etter § 16-40 som er attestert av revisor.
(2)Fradraget gis for kostnader direkte tilknyttet godkjent prosjekt, og som er fradragsberettiget i henhold til skatteloven kapittel 6. Videre må kostnadene være omfattet av artikkel 31 (5) eller artikkel 33 (3) bokstav a i forordning EF 800/2008 (gruppeunntaksforordningen). Kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet kommer til fradrag når de er pådratt i det inntektsår godkjennelsen ble gitt.
(3)Personalkostnader og indirekte kostnader henført til godkjent prosjekt beregnes med utgangspunkt i antall timer som ansatt FoU-personell (prosjektleder, vitenskaplig og teknisk personell) utfører på prosjektet med en timesats på 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Faste avtalte naturalytelser anses som avtalt årslønn etter første punktum. Uregelmessige tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse mv. inngår ikke i avtalt årslønn etter første punktum. Avtalt årslønn til deltidsansatt FoU-personell omregnes til heltidsstilling ved beregningen etter første punktum. Ved beregningen av kostnader etter første punktum begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1850 timer pr. år, og timesatsen begrenses til maksimum 530 kroner pr. time.
(4) Små og mellomstore bedrifter får fradrag for kostnader knyttet til førstegangs patentering.  Fradraget gjelder alle kostnader forut for tildelingen av rettigheten i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølgning av søknaden så vel som kostnader til å fornye søknaden før rettigheten er tildelt.
(5) Det gis ikke fradrag for alminnelige driftskostnader. Som alminnelige driftskostnader regnes kostnader til skattyters ordinære virksomhet, herunder andel i felleskostnader utover § 16-40-6 tredje ledd. Det gis ikke fradrag for kostnader til eksperimentell produksjon og utprøving av varer, tjenester og produksjonsprosesser som kan bli brukt eller omformet til å bli brukt i industrielle anvendelser eller kommersielt.

(6) Det gis ikke fradrag i skatt for kostnader forskningsinstitusjoner har hatt i tilknytning til forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning).
(7) Dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må det fremgå av revisorbekreftet dokument at summen av den offentlige støtten til prosjektet ikke overstiger høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 7 i forordning EF 800/2008 (gruppeunntaksforordningen). Hvor samlet offentlig støtte til prosjektet overstiger høyeste tillatte samlet støtte gjøres det reduksjon i skattefradraget. Som offentlig støtte regnes finansiell bistand til prosjektet fra offentlige virkemidler, støtte til prosjektet fra Den europeiske union og differensiert arbeidsgiveravgift.
 
§ 16-40-8 skal lyde:

§ 16-40-8. Dokumentasjonsplikt overfor ligningsmyndighetene
 (1) Skattyter som krever fradrag etter skatteloven § 16-40 skal i vedlegg til selvangivelsen fremlegge revisors bekreftelse som nevnt i § 16-40-6. Det skal føres eget regnskap for prosjektet som på oppfordring fremlegges for ligningsmyndighetene.
 (2) Regnskapet etter første ledd må dokumentere både de beregnede og de faktiske kostnadene. Prosjektregnskapet må føres løpende gjennom året. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. Vedkommendes nominelle årslønn samt tidspunkt og størrelse på siste lønnsregulering må kunne dokumenteres.
(3) Norges forskningsråd gir ligningsmyndighetene underretning om godkjente prosjekter.

§ 16-40-9 annet ledd skal lyde
 (2) Ligningsloven kommer til anvendelse ved ligningsmyndighetenes behandling av saker etter skatteloven § 16-40.


§ 16-40-10 skal lyde:

§ 16-40-10. Rapportering til Norges forskningsråd
Norges forskningsråd kan kreve at bedriften skal rapportere fremdrift og oppnådde resultater i forhold til det godkjente prosjekt.

                                                            II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2011.

 ___________________________________________

Endringer av 7. april 2011

Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

I

§ 16-40-5 annet ledd bokstav a skal lyde:
a. ”Partnerbedrift” er alle bedrifter som ikke er klassifisert som tilknyttede bedrifter i henhold til bokstav c, og som det er følgende forbindelse mellom: en bedrift (bedrift som befinner seg på tidligere ledd i omsetningskjeden) som alene eller i fellesskap med en eller flere tilknyttede bedrifter i henhold til bokstav c har 25 pst. eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen bedrift (som befinner seg på et senere ledd i omsetningskjeden).

§ 16-40-5 annet ledd bokstav d annet punktum skal lyde:
Bedrifter som opprettholder en forbindelse som nevnt i bokstav c, gjennom en eller flere bedrifter, eller med en investor som nevnt i bokstav a eller b, anses også for å være tilknyttet. 

§16-40-5 fjerde ledd siste punktum skal lyde:
Slike erklæringer utgjør ingen innskrenkninger for kontroller og undersøkelser fastlagt i lov eller i medhold av lov.

§ 16-40-5 femte ledd første punktum skal lyde:
Ved avgjørelsen av om kravet med hensyn til salgsinntekt eller balansesum er oppfylt legges virksomhetens siste godkjente årsregnskap til grunn.

 

Tilhørende lov

Til toppen