Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 14. juli 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. juli 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11
om særavgifter § 1.

                                                      I
I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 4-7-2 bokstav a skal lyde:

a) det kvantum av bensinen som destillerer over til og med 70 °C skal være
mellom 15 og 42 pst. (metode ASTM D 86),

                                                      II
Endringen under I trer i kraft straks.

Til toppen