Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2008 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) §§ 9-17 annet ledd og 9-20 tredje ledd.

I


I forskriften gjøres følgende endringer:


Ny § 5-6 skal lyde:

§ 5-6 Beregning av tilleggsavsetninger
Et livsforsikringsselskap kan ved fastsettelsen av årets tilleggsavsetninger i prosent av premiereserve knyttet til den enkelte kontrakt i kollektivporteføljen etter forsikringsloven § 9-17 annet ledd, bruke en høyere prosentsats for grupper av kontrakter uten eller med lave tilleggsavsetninger med sikte på at disse kontraktenes tilleggsavsetninger skal tilsvare 2 prosent av premiereserven for den enkelte kontrakt.Nåværende § 5-6 blir ny § 5-7.§ 11-2 fjerde ledd skal lyde:

Ved anvendelsen av annet og tredje ledd beregnes en kontrakts forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet ut fra forholdet på beregningstidspunktet etter forsikringsloven § 11-7 tredje ledd mellom de midler som er knyttet til den kontrakt som skal flyttes, og midlene knyttet til samtlige kontrakter i kollektivporteføljen som nevnt i forsikringsloven § 9-7 annet ledd.

 

II


Ikrafttredelse:

§ 5-6 gjelder med virkning fra og med regnskapsåret 2007.
Endringen i § 11-2 fjerde ledd trer i kraft 15. juni 2008.

 

 

Til toppen