Endringsforskrift

Forskrift om endring i forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap, i forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring og i forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

 


Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 9-3 og § 9-23 og lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 11-4.

 

I

 

I forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap gjøres følgende endringer:

 

§ 3 første ledd annet punktum, slik paragrafen lyder etter endring ved forskrift 30. juni 2006 nr. 869, i kraft 1. januar 2008, skal lyde:

 

Slike kostnader skal belastes og betales av forsikringstakeren særskilt i form av et kontraktsgebyr, senest ved første premiebetaling.

 

§ 3 tredje ledd, slik paragrafen lyder etter endring ved forskrift 30. juni 2006 nr. 869, i kraft 1. januar 2008, skal lyde:

 

Forsikringstakers vederlag for å inngå kontrakten (kontraktsgebyr) kan likevel betales på annen måte enn det som følger av første ledd dersom selskapet oppfyller samtlige av følgende krav til informasjon om kontraktsgebyret:

a)      Selskapet skal inngå en separat underskrevet avtale – atskilt fra forsikringskontrakten for øvrig – med forsikringstaker, hvor forsikringstaker gis skriftlig informasjon om:  

-         det samlede kontraktsgebyr, angitt med uthevet skrift, som skal betales av forsikringstaker, angitt i nåverdi i norske kroner, og angitt i løpende verdi (nominell verdi) i norske kroner,

-         størrelsen på de enkelte delbetalingene av kontraktsgebyret, angitt i nåverdi i norske kroner, og angitt i løpende verdi (nominell verdi) i norske kroner,

-         om delbetalingene skal innbetales eller kommer til fradrag i tillagt overskudd,

-         at den ubetalte del av kontraktsgebyret er en gjeld forsikringstaker har til selskapet, som skal betales av forsikringstaker, og

-         om og i tilfelle hvordan den ubetalte del av kontraktsgebyret skal betales om kontrakten avbrytes eller kjøpes tilbake, eller hvis kontrakten flyttes.

b)      For å beregne nåverdi skal selskapet neddiskontere betalingene til nåverdi med en rente som er lik den maksimale grunnlagsrente Kredittilsynet har fastsatt for nye individuelle kontrakter med norske selskaper.

c)       Ubetalt del av kontraktsgebyret skal trekkes fra, og det skal opplyses om hvilket beløp som på denne måten er trukket fra, når det i denne separate avtalen eller senere gis opplysning om forsikringens utbetalingsverdi.

d)      Selskapet skal videre på en tydelig måte opplyse forsikringstaker i tilknytning til hver enkelt betaling om hvor stort beløp av den aktuelle innbetaling som er nedbetaling av kontraktsgebyret, og hva ubetalt kontraktsgebyr (gjelden) vil være etter den aktuelle innbetalingen, både i nåverdi og i nominelle kroner.

e)      Forsikringstaker skal i den separate avtalen opplyses om hvorfor ikke kontraktsgebyret skal betales i sin helhet i tilknytning til inngåelsen av kontrakten. For selskap som opererte i det norske marked for individuelle livsforsikringskontrakter pr. 30. juni 2007, må det i denne separate avtalen opplyses om hva kontraktsgebyret pr. 30. juni 2007 ville ha vært for den aktuelle kontrakten, og dette beløp må settes i direkte sammenligning med den neddiskonterte verdi av det samlede kontraktsgebyret som nå skal betales.

f)        Forsikringstaker skal forelegges endelig utkast til avtale om kontraktsgebyr, som egen separat sak atskilt fra alle andre forhold vedrørende forsikringskontrakten, minst to uker før forsikringskontrakten og denne separate avtalen undertegnes.

g)      Hvis kontraktsgebyret er i annen valuta enn norske kroner, skal valutakursen den dag informasjonen gis, benyttes ved omregning til norske kroner. Det skal opplyses om hvilken valutakurs som er benyttet.

 

§ 3 tredje ledd, slik paragrafen lyder etter endring ved forskrift 30. juni 2006 nr. 869, i kraft 1. januar 2008, blir fjerde ledd.

 

§ 3 femte ledd, slik paragrafen lyder etter endring ved forskrift 30. juni 2006 nr. 869, i kraft 1. januar 2008, skal lyde:

 

Opphører livsforsikringskontrakten som følge av flytting eller gjenkjøp, kan selskapet bare gjøre fradrag for de kostnader som forsikringstakeren er belastet med frem til og med det år kontrakten opphører, og som da ikke er betalt. Avtale om nedbetaling av kontraktsgebyr etter tredje ledd skal likevel løpe for den del av kontraktsgebyret som ikke er nedbetalt på oppsigelsestidspunktet, med mindre selskapet frafaller restkravet.

 

II

 

I forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring gjøres følgende endringer:

 

§ 3 første ledd nr. 6 skal lyde:

 

Opplysninger om størrelsen på det samlede kontraktsgebyret som er knyttet til inngåelsen av forsikringskontrakten. Beløpet skal angis både som det samlede nominelle beløp og det neddiskonterte beløp, jf. forskrift 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap § 3 tredje ledd bokstav a) første strekpunkt.

 

III

 

I forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring gjøres følgende endringer:

 

§ 8 18. ledd skal lyde:

 

Ved alle kontoutskrifter etter kontraktsinngåelsen skal det opplyses særskilt om størrelsen på det samlede kontraktsgebyret som er knyttet til inngåelsen av forsikringskontrakten. Beløpet skal angis både som det samlede nominelle beløp og det neddiskonterte beløp, jf. forskrift 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap § 3 tredje ledd bokstav a) første strekpunkt.

 

IV

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen