Forskrift 14. november 2007 om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 16-29

I

§ 16-28-4 skal lyde:
§16-28-4. Tilordning av inntekter og kostnader ved beregningen av maksimalt kreditfradrag 
       Ved beregningen av det maksimale kreditfradraget etter skatteloven § 16-21 anvendes følgende fremgangsmåte:

(1)   Med mindre annet følger nedenfor, skal inntekter og kostnader tilordnes Norge eller utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a-c, etter hvor inntekten rettmessig er oppbåret eller kostnaden rettmessig er pådratt. 

(2)   Gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge skal tilordnes Norge eller utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a-c, forholdsmessig etter hvor nettoinntekten etter første ledd er tilordnet. Ved tilordning av gjeldsrenter etter foregående punktum skal inntekt av arbeid eller pensjon som oppebæres fra fremmed stat likestilles med norsk inntekt ved fastsettelse av nettoinntekten etter første ledd. Andelshavers andel av kostnader i boligselskap, jf. skatteloven § 7-3 femte ledd b, tilordnes Norge og utlandet på samme måte som gjeldsrenter. 

(3)   Kostnader som ikke kan tilordnes en bestemt virksomhet eller inntekt, og som ikke er omfattet av annet ledd, skal tilordnes Norge eller utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a-c, forholdsmessig etter hvor nettoinntekten etter første ledd er tilordnet. Følgende fradragsberettigede kostnader skal alltid tilordnes slik:  

  1. bidrag til forskning etter skatteloven § 6-42,
  2. underholdsbidrag etter skatteloven § 6-41,
  3. foreldrefradrag etter skatteloven § 6-48, og
  4. særfradrag etter skatteloven §§ 6-81 første ledd a, 6-82 og 6-83.

Ved tilordning etter første punktum av kostnader som nevnt i annet punktum b-d, skal inntekt av arbeid, pensjon eller virksomhet som skattyter oppebærer fra andre EØS-stater likestilles med norsk inntekt, med mindre 90 prosent eller mer av den nevnte inntekten oppebæres fra én annen EØS-stat. 

(4)   Kostnader som nevnt i tredje ledd første punktum kan unntaksvis tilordnes etter en annen fordelingsnøkkel, dersom skattyter godtgjør at en slik fordelingsnøkkel gir et rimelig resultat i overensstemmelse med alminnelig aksepterte forretningsmessige og bedriftsøkonomiske prinsipper og skattyter godtgjør at en slik fordelingsnøkkel anvendes konsekvent.

(5)   Fradragsberettiget konsernbidrag skal i giverselskapet tilordenes Norge så langt selskapet etter første til fjerde ledd har nettoinntekt tilordnet Norge. Avgitt fradragsberettiget konsernbidrag ut over dette skal tilordnes utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a-c. Skattepliktig konsernbidrag skal i mottakerselskapet tilordnes Norge eller utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a-c, på samme måte som fradragsberettiget konsernbidrag tilordnes Norge eller utlandet i giverselskapet.  

(6)   Minstefradrag tilordnes Norge eller utlandet, jf. skatteloven § 16-21 første ledd c, forholdsmessig etter hvor inntekt som nevnt i skatteloven § 6-31 er tilordnet. Ved tilordning av minstefradrag etter foregående punktum skal inntekt som nevnt i skatteloven § 6-31 som skattyter oppebærer fra andre EØS-stater likestilles med norsk inntekt, med mindre 90 prosent eller mer av den nevnte inntekten oppebæres fra én annen EØS-stat.

(7)   Personfradrag etter skatteloven § 15-4 tilordnes Norge eller utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a-c, forholdsmessig etter hvor nettoinntekten etter første til sjette ledd er tilordnet. Ved tilordning av personfradrag etter foregående punktum skal inntekt av arbeid, pensjon eller virksomhet som skattyter oppebærer fra andre EØS-stater likestilles med norsk inntekt, med mindre 90 prosent eller mer av den nevnte inntekten oppebæres fra én annen EØS-stat.

(8)   Når ektefeller leverer egen selvangivelse skal det ved beregningen av det maksimale kreditfradrag legges til grunn at vedkommende lignes i klasse 1. Den enkelte ektefelles gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge tilordnes etter annet ledd.

§ 16-28-5 skal lyde:
§16-28-5. Tidfestingen av inntekter og kostnader ved beregningen av maksimalt kreditfradrag
       Ved beregningen av det maksimale kreditfradraget skal inntekter og kostnader tidfestes i samsvar med norsk skattelovgivning.

§ 16-28-9 første ledd og annet ledd skal lyde:
(1)   Skattyter skal foreslå en fordeling av inntekter og kostnader mellom Norge og fremmede stater på et eget skjema som skal vedlegges selvangivelsen.
(2)   Ligningsmyndighetene kan kreve nærmere dokumentasjon av inntekter og kostnader i fremmed stat, herunder eventuelt fremlagt regnskap for virksomhet i fremmed stat.

§ 16-28-20 annet ledd skal lyde:
(2)   Dersom skattyter både har inntekt som omfattes av reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i fremmed stat i skatteloven § 16-20 flg. og inntekt som omfattes av bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift, skal nedsettelsen av norsk skatt etter reglene i § 16-28 del B i denne forskrift foretas før det beregnes maksimalt kreditfradrag etter skatteloven § 16-21.

§ 16-28-22 skal lyde:
§ 16-28-22. Tilordning av inntekter og kostnader ved fastsettelse av norsk skatt på inntekt som omfattes av § 16-28-20 første ledd
       Ved fastsettelse av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekter som er omfattet av § 16-28-20 første ledd, anvendes følgende fremgangsmåte:

(1)   Inntekter som omfattes av § 16-28-20 første ledd skal tilordnes utlandet. Tilsvarende gjelder for kostnader som har direkte tilknytning til slike inntekter.  

(2)   Gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge skal tilordnes Norge. Det samme gjelder andelshavers andel av kostnader i boligselskap, jf. skatteloven § 7-3 femte ledd b.

(3)   Kostnader som ikke kan tilordnes en bestemt inntektskilde og som ikke omfattes av annet ledd, skal tilordnes Norge eller utlandet forholdsmessig etter hvor nettoinntekten etter første ledd er tilordnet. Følgende fradragsberettigede kostnader skal alltid tilordnes slik:  

  1. underholdsbidrag etter skatteloven § 6-41,
  2. foreldrefradrag etter skatteloven § 6-48, og
  3. særfradrag etter skatteloven §§ 6-81 første ledd a, 6-82 og 6-83.

Ved tilordning etter første punktum av kostnader som nevnt i annet punktum, skal inntekt av arbeid eller pensjon som skattyter oppebærer fra andre EØS-stater likestilles med norsk inntekt, med mindre 90 prosent eller mer av den nevnte inntekten oppebæres fra én annen EØS-stat.

(4)   Minstefradrag tilordnes Norge eller utlandet forholdsmessig etter hvor inntekt som nevnt i skatteloven § 6-31 er tilordnet. Ved tilordning av minstefradrag etter foregående punktum skal inntekt av arbeid eller pensjon som skattyter oppebærer fra andre EØS-stater likestilles med norsk inntekt, med mindre 90 prosent eller mer av den nevnte inntekten oppebæres fra én annen EØS-stat.

(5)   Personfradrag etter skatteloven § 15-4 tilordnes Norge eller utlandet forholdsmessig etter hvor nettoinntekten etter første til femte ledd er tilordnet. Ved tilordning av personfradrag etter foregående punktum skal inntekt av arbeid eller pensjon som skattyter oppebærer fra andre EØS-stater likestilles med norsk inntekt, med mindre 90 prosent eller mer av den nevnte inntekten oppebæres fra én annen EØS-stat.

(6)   Når ektefeller lignes særskilt eller felles med fordeling av skatt, skal hver ektefelle ses for seg ved fastsettelsen av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekten som er omfattet av § 16-28-20 første ledd. Den enkelte ektefelles gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge tilordnes etter annet ledd.

II

Endringene under I trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2007.

 

Tilhørende lov

Til toppen