Forskrift 14. januar 2022 nr. 70 om tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge.

Med likestilling menes i denne forskriften likestilling mellom kjønnene, i tråd med formålet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Se forskriften på lovdata.no