Forskrift om endring av forskrift 7. september 1998 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring med videre av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 15. april 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 8-1 tredje ledd, § 8-2 fjerde ledd og § 8-3 første ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 15. april 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 8-1 tredje ledd, § 8-2 fjerde ledd og § 8-3 første ledd.

I

I forskrift 7. september 1998 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 gjøres følgende endringer:

§ 8-2-1 første ledd annet punktum skal lyde:
Regnskapsregisteret kan tillate at dokumenter som nevnt i første ledd innsendes elektronisk og kan fastsette elektronisk blankett for oversendelsesbrevet.

§ 8-2-1 annet ledd første punktum skal lyde:
Dokumentene skal vedlegges et oversendelsesbrev på blankett fastsatt av Regnskapsregisteret som angir den regnskapspliktiges organisasjonsnummer, foretaksnavn, forretningsadresse, regnskapsåret og dato for fastsettelse av årsregnskapet.

§ 8-2-1 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:
For aksjeselskaper skal det i oversendelsesbrevet dessuten opplyses om:
- selskapet har truffet beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres,
- årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører,
- ekstern autorisert regnskapsfører i løpet av regnskapsåret har bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet.

§ 8-3-1 annet ledd annet punktum skal lyde
Gebyr ilegges til årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og andre innsendingspliktige dokumenter er mottatt av Regnskapsregisteret, men ikke for mer enn 26 uker.

II

Endringene i § 8-2-1 annet ledd første punktum og § 8-3-1 annet ledd annet punktum trer i kraft 1. mai 2011.

§ 8-2-1 annet ledd nytt tredje punktum trer i kraft 1. januar 2012.

 

 

Til toppen