Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overgangsregler til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Fastsatt ved kgl.res. 15. april 2011. Fastsatt med hjemmel i lov 11. april 2011 nr. […] om endring i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) del IX annet pkt.

Fastsatt ved kgl.res. 15. april 2011. Fastsatt med hjemmel i lov 11. april 2011 nr. […] om endring i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) del IX annet pkt.

I

§ 1

For aksjeselskaper som er stiftet etter 1. juli 2010, men før lovens ikrafttredelse, gjelder terskelverdiene etter aksjeloven § 7-6 første ledd først for regnskapsåret etter første avlagt årsregnskap, såfremt selskapets åpningsbalanse viser en balansesum på mindre enn 20 millioner kroner.

§ 2

Revisjonsoppdrag som er avsluttet på grunnlag av at fullmakt til å fravelge revisjon er benyttet i samsvar med aksjeloven § 7-6, anses avsluttet etter utløpet av tjenestetiden, og plikten til å sende begrunnelse til Finanstilsynet etter revisorloven § 2-1 syvende ledd fjerde punktum og aksjeloven § 7-2 fjerde ledd annet punktum kommer derfor ikke til anvendelse.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011.

 

 

Til toppen