Forskrift 15. desember 2008 om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 a, jf § 6-2.

I

§ 1 første ledd annet punktum skal lyde:

Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 4.000 kreves likevel ikke innberettet når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Tilhørende lov

Til toppen