Forskrift 15. desember 2008 om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 15.12.2008 med hjemmel i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 16-10.

Fastsatt av Finansdepartementet 15.12.2008 med hjemmel i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 16-10.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:


§ 16-10-2 første ledd skal lyde: 
(1) En ektefelle som overtar den andre ektefellens konto, jf. § 16-10-5 annet ledd bokstav c eller d, kan ikke fortsette sparingen på egen konto hvis summen av innbetalt sparebeløp på egen og overtatt konto overstiger beløpsgrensen i skatteloven § 16-10 tredje ledd annet punktum.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.


 

Tilhørende lov

Til toppen