Forskrift 15. desember 2009 om endring av forskrift 7. desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og mellomværender

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i ligningsloven § 4-12 nr. 7

                                                       I
Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-12 nr. 7.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:
For selskaper og innretninger som har dokumentasjonsplikt etter ligningsloven § 4-12 nr. 6 annet punktum, medregnes transaksjoner og mellomværender etter nevnte bestemmelse ved vurderingen av om beløpsgrensene i annet ledd er overskredet.”

                                                      II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen