Forskrift 15. desember 2009 om endring av forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i ligningsloven § 4-12 nr. 7

                                                     I

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-12 nr. 7.

§ 1 fjerde ledd skal lyde:
     For selskaper og innretninger som har oppgaveplikt etter ligningsloven § 4-12 nr. 6 annet punktum, medregnes transaksjoner og mellomværender etter nevnte bestemmelse ved vurderingen av om beløpsgrensene i første ledd er overskredet.” 

Gjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

                                                            II

Forskriften trer i kraft straks.
 

Tilhørende lov

Til toppen