Forskrift om endring i endringsforskrift 16. desember 2009 nr. 1556 til verdipapirhandelloven (utsatt ikrafttredelse)

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 1-3, § 1-4 og § 10-17.

I

I forskrift 16. desember 2009 nr. 1556 om endring i forskrift til verdipapirhandelloven skal del II lyde:

Endringene trer i kraft 1. april 2011.

II


Endringene trer i kraft straks.

Til toppen