Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 til utfylling og gjennomføring m.v av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 15. juni 2011 med hjemmel i skattebetalingsloven §§ 5-5, 5-6 og 5-7.

                                                      I

§ 5-5-2 annet ledd første punktum skal lyde:
Forskuddstrekk for januar gjennomført etter § 5-5-1, skal korrigeres så snart skattekortet for inntektsåret er levert.
§ 5-6-12 første ledd bokstav a) skal lyde:
a) arbeidstakere har bodd på hotell og kostgodtgjørelsen
- er utbetalt i samsvar med bestemmer i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale,
- ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser, og
- følger legitimasjonskravene i tredje ledd, eller
§ 5-6-12 fjerde ledd fjerde punktum skal lyde:
Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereise uten overnatting må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser og skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd, unntatt opplysninger om overnatting og losji.
§ 5-6-12 femte ledd første punktum skal lyde:
Bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri bare når godtgjørelsen utbetales som kilometergodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser og i samsvar med legitimasjonskravene i sjette ledd.
§ 5-7-1 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder kvalifiseringsstønad for juni måned etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 35, jf. § 39.

                                                        II

Endringsforskriften trer i kraft straks. 

 

Tilhørende lov

Til toppen