Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 15. mai 2009 med hjemmel i regnskapsloven (lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.) § 9-3

I

Nytt kapittel ” Utfyllende bestemmelser til regnskapsloven § 9-3. Offentlig organs opplysningsplikt til Regnskapsregisteret” skal lyde:

§ 9-3-1 Offentlig organs opplysningsplikt til regnskapsregisteret
Forvaltningsorgan som har opplysninger som kan være egnet til å fastslå om det foreligger regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første til fjerde ledd, har plikt til å avgi disse til Regnskapsregisteret. Opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikt.
Nærmere detaljer om overføringen og håndteringen av opplysninger fastsettes i avtale mellom det enkelte forvaltningsorgan og regnskapsregisteret.

II

Forskriften trer i kraft straks.
 

 

Til toppen