Forskrift 16. april 2007 om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap i forsikringskonsern


Fastsatt av Finansdepartementet 16. april 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 6-3 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9a åttende ledd og § 2-9b femte ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 4, jf. § 1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF endret ved direktiv 2004/69/EF).

 

 

I.

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 gjøres følgende endring:

 

§ 5 litra A nytt strekpunkt skal lyde:

-                     Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring.

 

 

§ 6 nr. 7 annet punktum skal lyde:

Ubenyttede kredittfasiliteter med en opprinnelig løpetid på ett år eller mindre som ikke uten betingelser kan sies opp på et hvilket som helst tidspunkt uten varsel eller som ikke omfattes av effektive bestemmelser om automatisk oppsigelse i tilfelle av en forringelse av låntakers kredittverdighet, skal ha konverteringsfaktor 20 pst.

 

 

II.

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen