Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2009 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 1-3, § 1-4 og § 10-17.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-3 første ledd oppheves. Nåværende annet og tredje ledd blir første og annet ledd.


§ 1-4 første ledd oppheves. Nåværende annet og tredje ledd blir første og annet ledd.


§ 10-31 skal lyde:

10-31 Dokumentasjon
(1) Verdipapirforetak skal foreta lydopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til
ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 6.
(2) Verdipapirforetak skal etablere betryggende rutiner for dokumentasjon av
kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler når disse benyttes i
tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i første ledd.


§ 10-32 skal lyde:

§ 10-32  Gjenfinning av dokumentasjon
(1) Lydopptak skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier:
      a) Inngående og utgående telefonnummer
      b) Tidspunkt for samtalen og
      c) Ansatte hos foretaket som utførte samtalen.
(2) Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier:
      a) Kundens identitet
      b) Tidspunkt for kommunikasjon og
      c) Ansatte hos foretaket som utførte kommunikasjonen.

§ 10-34 første ledd bokstav a og b skal lyde:

     a) at det gjøres lydopptak av alle telefonsamtaler som omfattes av
         § 10-31 første ledd,
     b) at dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler
         enn telefon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester også oppbevares,


II

Endringene trer i kraft 1. juli 2010.


 

Til toppen