Forskrift 16. februar 2011 om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 annet ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 16. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 annet ledd.

                                                                 I
Ny § 11-7-4 skal lyde:
§ 11-7-4 Ettergivelse av renter beregnet av merverdiavgiftskrav i korrigeringstilfeller

Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet kan sette ned eller frafalle renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av merverdiavgift beregnet ved vedtak om endring mv. eller egenretting når staten ikke er påført tap og det av særlige grunner vil virke urimelig å fastholde rentekravet. Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet kan delegere myndighet etter denne bestemmelsen til henholdsvis skattekontorene og tollregionene.

 
                                                                II
Endringen under I trer i kraft straks.


 

Tilhørende lov

Til toppen