Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 16. juni 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak


I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

                                                             I

§ 3-19-12 første og annet ledd skal lyde:

(1) Utslipp fra kilder som er omfattet av ”Miljøavtale om reduksjon av NOx-utslipp for perioden 2011 - 2017” er fritatt for avgift. 
(2) Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til avtalen. Tilslutnings¬tidspunktet er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra Næringslivets NOx-fond. For avgiftspliktige virksomheter som ble tilsluttet senest 1. juli 2011, gjelder fritaket fra 1. januar 2011. Tollregionen refunderer etter søknad fritaksberettiget avgift som er innbetalt for perioden 1. januar til og med 30. juni 2011.

§ 3-19-15 oppheves.

Nåværende § 3-19-16 blir § 3-19-15.

                                                          II

§ 6-1 tredje ledd skal lyde:
(3) Registrert virksomhet for avgift på utslipp av NOx skal sende oppgavene til
tollregionen innen den 18. i måneden etter utløpet av det kvartal utslippet fant sted.

                                                         III

Endringene under I trer i kraft  straks.
Endringen under II trer i kraft 19. juli 2011.

Til toppen