Forskrift 16. desember 2016 nr. 1587 om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Formålet med forskrifta er å gi nærare føresegner om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Frivillig verksemd retta mot barn og unge med nedsett funksjonsevne skal bli prioritert.

Sjå føresegna på lovdata.no
Til toppen