Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 26. juni 2009 nr. 862 om renter ved forsinket betaling.


 

 

Tilhørende lov

Til toppen