&n..." />                              &n..." />

Forskrift 17. juni 2011 om endring i forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

                                                             I

I forskriftens hjemmelsangivelse tilføyes lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 1-5.

§ 1 skal lyde:
Vedlegg til selvangivelsen mv
(1) Skattyter som
a. i det sist forløpne år har mottatt formue som arv eller gave som til sammen utgjør en verdi av 100 000 kroner eller mer, plikter å gi opplysninger om dette i selvangivelsen eller på eget ark som legges ved. Skattyter skal oppgi navn, fødselsdato og adresse på giver eller arvelater, hva slags arv eller gave det er og verdien av arven eller gaven.

b. i det sist forløpne år har mottatt gevinst med verdi på 100 000 kroner eller mer, plikter å legge ved selvangivelsen bevitnelse fra den som har utlevert gevinsten, når gevinst er mottatt fra

- Norsk Tipping AS
- totalisatorspill som omfattes av lov av 1. juli 1927 nr 3
- utlodninger som omfattes av lov av 24. februar 1995 nr 11 om lotterier mv
- pengespill og lotterier i en EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten eller tiltak arrangert av massemedia og som er offentlig tilgjengelig.

(2) Skattyter som krever fradrag i skatt for skatt betalt i utlandet, har plikt til å dokumentere den utenlandske skatten som bestemt i forskrift til skatteloven §§ 16-20 til 16-29.
(3) For skattyter som driver utleie av fast eiendom, gjelder reglene i forskrift av 4. desember 1984 nr 2280 om fritak for plikt til å sende årsoppgjør som vedlegg til selvangivelsen ved utleie av fast eiendom.
(4) For skattyter som er deltaker i utenlandsk ansvarlig selskap, kommandittselskap mv og skattyter som er deltaker i norsk-kontrollert selskap i lavskatteland, gjelder reglene om oppgaveplikt i forskrift av 15. mars 1993 nr 199.
(5) For skattyter som har konto i utenlandsk bank eller som har hatt slik konto, gjelder reglene om oppgave over konti i utenlandske banker i forskrift av 4. desember 1992 nr 1009.  

§ 3 skal lyde:
Begrenset oppgaveplikt
Når tungtveiende grunner foreligger, kan skattekontoret frita en virksomhet som skal svare utførselsavgift på kull etter lov av 17. juli 1925 nr. 2, fra plikt til å sende årsoppgjør som vedlegg til selvangivelsen. Det må på annen måte sannsynliggjøres at virksomheten ikke har hatt noe skattepliktig overskudd, og virksomheten må fremlegge tilstrekkelige opplysninger til å beregne utførselsavgiften.

§ 7 skal lyde:
Forenklet fellesoppgjør 
Svalbard skattekontor kan gi samtykke til at forskergrupper og andre prosjektgrupper med utenlandsk arbeidsgiver leverer skattemessig fellesoppgjør for ansattes lønn. Gruppen må ha opphold utenfor Longyearbyen og prosjektet må ha en samlet varighet på maksimalt 6 måneder. Samtykke kan ikke gis når ansatte skal svare trygdeavgift av inntekten. Skatt beregnes med 8 pst. av samlet lønn til ansatte i avregningsperioden.  Med mindre skattekontoret bestemmer noe annet, gjelder svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd om terminoppgave tilsvarende.

Ny § 8 skal lyde:
§ 8 Medisinsk behandling mv utenfor Svalbard
I tilfeller hvor nødvendig medisinsk behandling eller lignende tungtveiende grunner gjør at en person må oppholde seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager, kan Svalbard skattekontor etter en helhetsvurdering av bostedsmessig tilknytning vedta at personen likevel skal anses bosatt på Svalbard.

Nåværende § 7 blir ny § 9.

                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2011.

 

Tilhørende lov

Til toppen