Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) kapittel 6

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i verdipapirhandelloven (lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel) §§ 6-1 fjerde ledd og 6-23 annet ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i verdipapirhandelloven (lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel) §§ 6-1 fjerde ledd og 6-23 annet ledd.

 

I

 

Kapittel 6 II Tilbudsplikt ved erverv av rettigheter eller andre interesser knyttet til aksjer, skal lyde:

 

§ 6-11 Tilbudsplikt ved reelt erverv

(1) Dersom erverv av rett til å bli eier av aksjer må anses som reelt erverv av aksjene, kan børsen pålegge tilbudsplikt for den som gjennom slikt erverv får rett til å bli eier av aksjer som sammen med vedkommendes øvrige aksjer representerer mer enn 1/3 av stemmene i et børsnotert selskap

 

II

 

Kapittel 6 III Overtakelsestilbud med tilknytning til flere stater, skal lyde:

 

§ 6-12             Innledende bestemmelser

(1) I denne forskrift gis nærmere regler om overtakelsestilbud som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-23.

(2) Med ”tilbudsmyndighet” menes her tilbudsmyndighet som definert i verdipapirhandelloven § 6-4.

(3) Med ”tilbud” menes her tilbud som faller inn under verdipapirhandelloven kapittel 6.

 

§ 6-13             Anvendelsesområde og tilbudsmyndighet

(1) Dersom selskap med forretningskontor i Norge er notert på regulert marked i Norge, føres tilsyn med tilbudet av norsk tilbudsmyndighet. Verdipapirhandelloven gjelder for slike tilbud.

(2) Dersom selskap med forretningskontor i Norge ikke er notert på regulert marked i Norge, men er notert på regulert marked i en annen EØS-stat, føres tilsyn med tilbudet av tilbudsmyndighet i den staten der det regulerte markedet som selskapet er notert på ligger, med mindre annet følger av § 6-14 første ledd.

(3) Første ledd gjelder, med mindre annet følger av § 6-14 annet ledd, tilsvarende for tilbud om overtakelse av:

1. selskap med forretningskontor i annen EØS-stat enn Norge, hvis aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer ikke er notert på regulert marked i EØS-staten hvor selskapet har forretningskontor, hvis

a) selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer kun er notert på norsk regulert marked,

b) selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer er notert på regulert marked i flere EØS-stater, dersom notering skjedde i Norge først,

c) selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer blir notert samtidig på norsk regulert marked og på et eller flere regulerte marked i andre EU/EØS-stater, dersom selskapet meddeler norsk tilbudsmyndighet og relevant regulert marked på første handelsdag at det har valgt norsk tilbudsmyndighet, eller

d) selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer pr 20. mai 2006 allerede var notert på flere regulerte markeder og noteringer var skjedd samtidig, dersom selskapet meddeler norsk tilbudsmyndighet og relevant regulert marked på første handelsdag at det har valgt norsk tilbudsmyndighet, med mindre de aktuelle kompetente myndighetene gjennom avtale før 20. juni 2006 har fastsatt at annen kompetent myndighet skal ha ansvaret i forhold til tilbudet.

2. selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS-området, hvis aksjer er notert på norsk regulert marked, med mindre tilbudsmyndigheten har gitt dispensasjon etter vphl. § 6-23 tredje ledd.

 

§ 6-14 Lovvalg ved tilbud med tilknytning til flere EU/EØS-stater

(1) For tilbud nevnt i § 6-13 annet ledd gjelder følgende:

1. spørsmål av rettslig karakter knyttet til informasjon til ansatte i selskapet og

selskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om grensen for når tilbudsplikt utløses, eventuelle fritak fra plikten til å fremsette et tilbud og unntak fra tilbudsplikten, behandles etter norsk rett,

2. spørsmål av rettslig karakter knyttet til tilbudsprosessen, herunder spørsmål om vederlag som tilbys i forbindelse med tilbudet, og da særlig tilbudspris, fremgangsmåten ved tilbudet, opplysninger om tilbyders beslutning om å fremsette et tilbud, innholdet i tilbudsdokumentet og offentliggjøring av tilbudet, behandles etter reglene i den EU/EØS-staten som det regulerte markedet, der selskapets aksjer eller andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer er notert, tilhører, og overvåkes av tilbudsmyndigheten i denne staten.

(2) For tilbud som omfattes av § 6-13 tredje ledd gjelder følgende:

1. spørsmål av rettslig karakter knyttet til tilbudsprosessen, herunder spørsmål om vederlag som tilbys i forbindelse med tilbudet, og da særlig tilbudspris, fremgangsmåten ved tilbudet, opplysninger om tilbyders beslutning om å fremsette et tilbud, innholdet i tilbudsdokumentet og offentliggjøring av tilbudet, behandles etter norsk rett,

2. spørsmål av rettslig karakter knyttet til informasjon til ansatte i selskapet og

selskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om grensen for når tilbudsplikt utløses, eventuelle fritak fra plikten til å fremsette et tilbud og unntak fra tilbudsplikten, behandles etter reglene i den EU/EØS-staten selskapet har forretningskontor, og overvåkes av tilbudsmyndigheten i denne staten.

 

III

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen