Forskrift om endring av forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav

Fastsatt av Finansdepartementet 18.12 2009 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. forsikringsvirksomhetsloven) § 6-4 annet ledd og lov 7. desember 1956 nr. I om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel rav. (kredittilsynsloven) § 4. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX kapittel I nr. 2 (direktiv 73/239/EØF endret ved direktiv 2002/13/EF), nr. 7a (direktiv 92/49/EØF) og nr. 7b (direktiv 2005/68/EF).

I

I forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital
for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 8 annet ledd skal lyde:

Annen solvensmarginkapital består av følgende poster:
1. Sikkerhetsavsetninger som overstiger 55 prosent av minstekravet til
    sikkerhetsavsetninger.
2. Reassuranseavsetninger og administrasjonsavsetninger som overstiger
    minstekravene til slike avsetninger.
3. 25 prosent av avsetningen til naturskadefondet.

§ 8a annet og tredje ledd skal lyde:

Summen av ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid og 25 prosent av avsetningen til naturskadefondet kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 25 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

Summen av ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid, ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid og 25 prosent av avsetningen til naturskadefondet kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 50 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

§§ 18, 19 og 20 oppheves.

Nåværende § 21 blir ny § 18.

II

Forskriften trer i kraft straks og skal anvendes første gang for regnskapsår som avsluttes
31. desember 2009 eller senere, dog ikke senere enn 30. desember 2010.

Til toppen