Forskrift 18. desember 2009 om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 5-41 første ledd.

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

                                                           I

§ 5-41-1 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Bestemmelsene gjelder ikke kollektiv livrente som er tegnet før inntektsåret 2007.

§ 5-41-1 nytt annet ledd skal lyde:
Bestemmelsene i denne forskrift § 5-41 om beregning av skattepliktig inntekt gjelder tilsvarende så langt de passer for:
a. livrente som er tegnet som fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9,
a. livrente som er tegnet etter lov om individuell pensjonsordning § 5-3,
b. livrente som er tegnet etter overgangsbestemmelsene i denne forskrift § 6-47-41.

§ 5-41-2 bokstav a nytt åttende punktum skal lyde:
Annet til og med syvende punktum gjelder ikke for kollektiv livrente.

§ 5-41-2 bokstav i nytt annet punktum skal lyde:
I en kollektiv livrente kan det avtales lavere aldersgrense.  

§ 5-41-2 bokstav k nytt tredje punktum skal lyde:
I en kollektiv livrente er innbetalt premie det beløpet som er skattepliktig etter skatteloven § 5-12 sjette ledd. Ved ervervsmessig uførhet regnes også arbeidsgivers premiefritak som innbetalt premie.

§ 5-41-2 ny bokstav n skal lyde:
n. Kollektiv livrente: Forsikring i arbeidsforhold som omfatter flere personer i en nærmere angitt gruppe, og eventuelt ektefelle, barn eller lignende, jf. forsikringsavtaleloven § 10-2.
 
§ 5-41-3 første ledd første punktum skal lyde:
Livrente som nevnt i § 5-41-1 annet ledd og i § 5-41-2 a-d og n, som overstiger innbetalt premie, jf. § 5-41-2 k, er skattepliktig inntekt.

§ 5-41-3 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
I en ytelse etter § 5-41-4 tredje ledd er det årlige fradragsbeløpet summen av innbetalte premier som ikke har kommet til fradrag på tidspunktet for hovedsikredes død, dividert på det antall år det er avtalt at ytelsen skal løpe.

§ 5-41-3 annet ledd annet og tredje punktum blir henholdsvis tredje og fjerde punktum.

§ 5-41-3 annet ledd femte og nytt sjette punktum skal lyde:
Det årlige fradragsbeløpet skal være det samme i hele den tiden livrenten løper, med mindre det i en kollektiv livrente er avtalt at ytelsene skal trappes opp eller ned i bestemte perioder. I slike tilfeller skal fradragsbeløpet fordeles forholdsmessig

§ 5-41-4 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Bestemmelsene i § 5-41-3 gjelder tilsvarende for ytelser til etterlatte fra en kollektiv livrente, med unntak for ytelser som nevnt i § 5-41-5. 

§ 5-41-9 første ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:
Det gjelder heller ikke når det er avtalt at ytelsene i en kollektiv livrente skal trappes opp eller ned i en begrenset periode. I slike tilfeller skal utbetaling av innbetalt premie og avkastning fordeles forholdmessig.

                                                        II
Endringene under I settes i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2010.

 

Tilhørende lov

Til toppen