Forskrift om endring i diverse forskrifter som inneholder navnet «Kredittilsynet»

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov om 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover, jf. lov 7. desember 1956 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) § 2 første ledd.

I

I følgende forskrifter skal «Kredittilsynet» erstattes med «Finanstilsynet» og «Kredittilsynets» erstattes med «Finanstilsynets»:


1. Forskrift 9.11.1953 nr. 8632 om normalvedtekter for gjensidige
    sjøtrygdelag ifølge lov av 3. juli 1953.      

2. Forskrift 9.11.1953 nr. 9388 om normalvedtekt for ymsesidige
    sjøtrygdelag etter lov av 3. juli 1953.  

3. Forskrifter 9.11.1956 nr. 5 om stiftelse og organisasjon av
    gjensidige sjøtrygdelag.  

4. Bestemmelser 28.08.1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang
    til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne.  

5. Forskrift 1.04.1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v.  

6. Forskrift 15.11.1974 nr. 7 om unntak fra lov av 5. april 1974
    nr. 11 om aksjeemisjoner.  

7. Forskrift 29.06.1978 nr. 8554 om valgkomiteer i sparebanker.  

8. Forskrift 8.11.1979 nr. 1 om kommunestyrets/fylkestingets
    valg av varamedlemmer til sparebankenes forstanderskap.  

9. Forskrift 14.07.1989 nr. 562 til inkassoloven m.m.
    (inkassoforskriften).  

10. Forskrift 8.09.1989 nr. 931 om minstekrav til egenkapitalen
      for norske forsikringsselskaper.  

11. Forskrift 13.10.1989 nr. 1041 til lov om yrkesskadeforsikring.  

12. Forskrift 21.11.1989 nr. 1166 om hvilke forsikringer som
      skal regnes som kredittforsikringer  

13. Forskrift 21.11.1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter,
      fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom
      bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap  

14. Forskrift 21.11.1989 nr. 1172 om kapitalkrav for utenlandske
      skadeforsikringsselskaper med filial i Norge  

15. Forskrift 21.11.1989 nr. 1173 om kapitalkrav for utenlandske
      livsforsikringsselskaper med filial i Norge  

16. Forskrift 30.11.1989 nr. 3920 om forvaltning av aksje- og
      obligasjonsfond.  

17. Forskrift 12.03.1990 nr. 213 om plikt for innehavere av
      inkassobevillinger til å holde tilsynsmyndigheten for
      inkassovirksomhet orientert om den inkassovirksomheten
      som drives i medhold av bevillingen.  

18. Forskrift 1.06.1990 nr. 429 om produktpakker m.v.  

19. Forskrift 1.06.1990 nr. 433 om gjensidig representasjon i styrende organer.  

20. Forskrift 1.06.1990 nr. 434 om aktuar.  
   
21. Forskrift 1.06.1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital
      for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.  

22. Forskrift 14.09.1990 nr. 764 om sikkerhetsstillelse for låneformidlere.   

23. Forskrift 22.10.1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i
      finansinstitusjoner og verdipapirforetak.  

24. Forskrift 10.05.1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger
      og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring.  

25. Forskrift 24.08.1992 nr. 629 om administrasjon av morselskap
      i forsikringskonsern.  

26. Forskrift 18.11.1992 nr. 1242 om forsikringstekniske avsetninger
      og risikostatistikk i skadeforsikring (utfyllende).  

27.  Forskrift 19.02.1993 nr. 192 om mål for livsforsikringsselskapenes
       kapitalavkastning.

28. Forskrift 23.08.1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer
      etter konkursloven.  

29. Forskrift 1.12.1993 nr. 1074 om unntak for mindre gjensidige
      skadeforsikringsselskaper.  

30. Forskrift 28.12.1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner
      og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og
      som driver virksomhet i Norge m.v.  

31. Forskrift 2.05.1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner
      med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske
      samarbeidsområde, m.m.  

32. Forskrift 7.07.1994 nr. 717 om grenseoverskridende tjenesteyting av
      utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i
      annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.  

33. Forskrift 28.07.1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond.  

34. Forskrift 25.11.1994 nr. 1026 om fastsetting og innkreving av avgift til
      Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a.  

35. Forskrift 5.05.1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring.     

36. Forskrift 19.05.1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og
      solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper.    

37. Forskrift 19.05.1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og
      solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og
      gjenforsikringsselskaper.     

38. Forskrift 26.05.1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs-
      og pensjonsforsikring.  

39. Forskrift 22.09.1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering
      av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen
      stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.  

40. Forskrift 18.12.1995 nr. 1106 om instruks for kontrollkomiteer i
      finansieringsforetak.

41. Forskrift 14.02.1996 nr. 359 om revisorerklæring for visse typer foretaks
      behandling av klientmidler.  

42. Forskrift 22.05.1996 nr. 506 om overdragelse av forsikringsportefølje
      tegnet etter reglene om etableringsrett eller utveksling av tjenesteytelser. 

43. Forskrift 28.06.1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i
      annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.  

44. Forskrift 26.09.1996 nr. 951 om verdipapirforetaks meldeplikt om transaksjoner
      i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked
      innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved
      grenseoverskridende virksomhet i en annen EØS-stat.  

45. Forskrift 15.11.1996 nr. 1130 om rapportering av kapitaldekning.      

46. Forskrift 20.12.1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften)   

47. Forskrift 22.04.1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller
      fylkeskommunalt ansatte.  

48. Forskrift 22.04.1997 nr. 375 om pensjonsordninger for folkevalgte i
      kommune eller fylkeskommune.  

49. Forskrift 6.05.1997 nr. 429 om innbetaling av avgift til Bankenes
      sikringsfond.  

50. Forskrift 10.10.1997 nr. 1090 til lov om Oppgaveregisteret.   

51. Forskrift 10.12.1997 nr. 1388 om rapportering av kredittinstitusjoners
      og verdipapirforetaks store engasjementer.     

52. Forskrift 28.10.1998 nr. 1036 om levering av ligningsoppgave over
      innbetalinger til og utbetalinger fra individuell pensjonsavtale etter
      skatteloven. 

53. Forskrift 30.11.1998 nr. 1102 om utveksling av opplysninger med
      tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området.  

54. Forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker,
      finansieringsforetak og morselskap for slike.

55. Forskrift 16.12.1998 nr. 1241 for årsregnskap m.m. for
      forsikringsselskaper.

56. Forskrift 8.02.1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere m.v.
 
57. Forskrift 25.06.1999 nr. 712 om revisjon og revisorer.  

58. Forskrift 2.08.1999 nr. 878 om lokalisering av eiendeler som skal
      dekke forsikringsmessige avsetninger.

59. Forskrift 23.08.1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for
      verdipapirforetak.

60. Forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv.
      av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

61. Forskrift 17.12.1999 nr. 1358 om organisering av finanskonsern
      etter etablering av morselskap i henhold til
      finansieringsvirksomhetsloven §2a-16.  

62. Forskrift 22.06.2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for
      markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

63. Forskrift 1.12.2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om
      foretakspensjon.  

64. Forskrift 22.12.2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81
      om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

65. Forskrift 24.04.2001 nr. 433 om gjennomføring av praktisk prøve
      for revisorer.  

66. Forskrift 22.10.2001 nr. 1709 om forsikringsselskapers rapportering
      av eksponeringer mot konsernselskaper og tilknyttede selskaper.  
 
67. Forskrift 8.07.2002 nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds
      bruk av oppdragstakere (utkontraktering). 

68. Forskrift 8.07.2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske
      verdipapirfond.  

69. Forskrift 8.07.2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater.

70. Forskrift 20.12.2002 nr. 1726 om omdannelse av Verdipapirsentralen.  
    
71. Forskrift 6.01.2003 nr. 9 om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter.  

72. Forskrift 31.01.2003 nr. 86 om kontrollkomité for verdipapirregistre.  

73. Forskrift 10.03.2003 nr. 298 om krav til og godkjenning av ledelsen i
      depotmottakerforetak.  

74. Forskrift 15.04.2003 nr. 465 om e-pengeforetak.  

75. Forskrift 23.04.2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved
      reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner.  

76. Forskrift 21.05.2003 nr. 620 om hvilke opplysninger som skal fremgå
      av verdipapirregister.  

77. Forskrift 21.05.2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og
      kommunikasjonsteknologi (IKT). 

78. Forskrift 9.07.2003 nr. 946 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds
      plikt til å gi melding om selskapets aksjeeiere.

79. Forskrift 18.12.2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds
      andelseierregister. 

80. Forskrift 18.12.2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner.  

81. Forskrift 18.02.2004 nr. 428 om krav til og beregning av startkapital og
      ansvarlig kapital for forvaltningsselskap for verdipapirfond.  

82. Forskrift 15.06.2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

83. Forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring.  

84. Forskrift 6.07.2005 nr. 802 om EØS-filialers medlemskap i
      innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond (tilleggsdekning).  

85. Forskrift 30.11.2005 nr. 1351 om gjennomføring av opplysningsplikt
      etter §27 i sentralbankloven.

86. Forskrift 9.12.2005 nr. 1421 om forsikringsformidling.  

87. Forskrift 16.12.2005 nr. 1514 om innskyternes valg på valgdager
      eller valgmøter til forstanderskapet.

88. Forskrift 31.12.2005 nr. 1809 om kvartalsoppgave for forvaltningsselskap
      for verdipapirfond. 
 
89. Forskrift 27.02.2006 om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet.  

90. Forskrift 16.03.2006 nr. 311 om medlemskap i pensjonsordning for
      personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden.  

91. Forskrift 30.06.2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.).  

92. Forskrift 30.06.2006 nr. 870 om innskuddspensjonsordninger som skal
      oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.   


93. Forskrift 15.09.2006 nr. 1067 om forbud mot handel i aksjer mv. og
      rapporteringsplikt for handel i finansielle instrumenter for tjenestemenn
      i Kredittilsynet.      

94. Forskrift 16.03.2006 nr. 311 om medlemskap i pensjonsordning for
      personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden.    

95. Forskrift 25.09.2006 nr. 1317 om opplysningsplikt ved tilbud om
      kjøp av sammensatte produkter.  

96. Forskrift 14.12.2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker,
      sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern,
      verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.
      (kapitalkravsforskriften).

97. Forskrift 22.12.2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og
      verdipapirforetaks store engasjementer.   

98. Forskrift 22.12.2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i
      forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak
      og holdingsselskap i forsikringskonsern.

99. Forskrift 22.12.2006 nr. 1617 om garantiordning for skadeforsikring.   

100. Forskrift 31.01.2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på
       konsolidert basis mv.     

101. Forskrift 3.05.2007 nr. 469 om forsikringsselskapers opplysningsplikt
       for avtaler om annen forsikring enn livsforsikring.   

102. Forskrift 25.05.2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner
       med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån,
       utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom.  
 
103. Forskrift 29.06.2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften).    

104. Forskrift 29.06.2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften).   

105. Forskrift 23.11.2007 nr. 1318 om eiendomsmegling.  

106. Forskrift 29.11.2007 nr. 1332 om rapporteringsplikt for foretak som
       driver inkassovirksomhet.    

107. Forskrift 6.12.2007 nr. 1359 om innsendelse av flaggemeldinger,
       offentliggjøring av flaggemeldinger og meldepliktige handler, samt
       delegering av myndighet til å unnta fra språkkrav etter
       verdipapirhandelloven.    

108. Forskrift 17.12.2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og
       pensjonsforetaks kapitalforvaltning.

109. Forskrift 17.12.2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers
       kapitalforvaltning. 

110. Forskrift 25.01.2008 nr. 67 om rapportering for
       forsikringsformidlingsforetak.    

111. Forskrift 22.02.2008 nr. 165 om rapportering av stresstester for
       forsikringsselskaper og pensjonsforetak.   

112. Forskrift 17.06.2008 nr. 607 om forsikring og annen sikkerhet for
       oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og
       ansvarskonvensjonen 1992. 

113. Forskrift 22.09.2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll.   

114. Forskrift 12.10.2008 nr. 1102 om offentlig administrasjon av
       filial av bank med hovedsete i fremmed stat.    

115. Forskrift 21.11.2008 nr. 1240 om dispensasjon fra sparebankloven
       § 23.  

116. Forskrift 13.03.2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og
       terrorfinansiering mv.  

117. Forskrift 13.03.2009 nr.303 om kontrollutvalget for tiltak mot
       hvitvasking. 

118. Vedtak 24.03.2009 nr. 352 om fastsettelse av alternativ
        instrumentidentifikator.   

119. Forskrift 8.05.2009 nr. 495 om Statens finansfond.   

120. Forskrift 26.05.2009 nr. 575 om beregning av kapitalavkastning
        i livsforsikringsselskaper mv.   

121. Forskrift 29.06.2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker,
       kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. 


II

Forskriften trer i kraft 21. desember 2009.

 


 

Til toppen