Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

§ 1-3 skal lyde:
Institusjoner som inngår i konsern med verdipapirer notert på regulert marked i en medlemsstat [EØS-stat], skal utarbeide selskapsregnskap enten etter regnskapsloven § 3-9 tredje ledd eller etter denne forskrift § 1-5.

§ 3-2 annet ledd siste punktum oppheves.

§ 8-6 oppheves.

§ 8-6a blir ny § 8-6 og skal lyde:

§ 8-6. Utlån
Det skal gis opplysninger om utlån i henhold til IFRS 7
om:
a) kredittrisiko (7.34-38)
b) virkelig verdi (7.25-30)
c) resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap (7.20d)
d) spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivninger på utlån (7.16)

§ 8A-2 nytt annet punktum skal lyde:
Ved fravik skal det gis opplysninger i samsvar med § 8-3 i denne forskrift, jf. § 8A-4 annet ledd. 

§ 8A-4 første ledd skal lyde:
Regnskapsloven kapittel 7 om noteopplysninger gjelder med de unntak og tillegg som følger av annet til femte ledd.

§ 8A-4 fjerde ledd bokstav a skal lyde:
IAS 1.117-133

§ 9-2 fjerde ledd oppheves.

§ 10-3 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2009 eller senere.

 

 

Til toppen