Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Ny § 1-5 skal lyde:
§ 1-5. Utvidet adgang til å fravike internasjonale regnskapsstandarder
(1) Den utvidede adgangen i § 3-1 til å fravike reglene for innregning og måling i IFRS gjelder kun for:
     a. Selskaper som ikke inngår i konsern der konsernregnskapet utarbeides 
         etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven
         § 3-9 og 
    b. Selskaper som ikke har utstedt verdipapirer som er notert på regulert 
        marked i en EØS-stat.
(2) Den begrensede plikten i § 5-6 annet ledd til å gi opplysninger i noter i samsvar med IFRS gjelder kun for selskaper som nevnt i denne paragrafs første ledd. For øvrige selskaper gjelder kravene i § 5-6 tredje ledd.
 
§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1. Utvidet adgang til å fravike IFRS
(1) Selskaper som nevnt i § 1-5, skal følge bestemmelsene om innregning og måling i dette kapittel og kan for øvrig anvende regnskapsloven kapittel 4 og 5.

§ 3-2a oppheves.

§ 3-3 skal lyde:
(1) Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IAS 39 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IAS 39.2.

§ 3-6 skal lyde:
Administrasjonsavsetning skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringsloven § 12-2 med tilhørende forskrifter.

§ 3-7 skal lyde:
Avsetning til naturskadefondet skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring med tilhørende forskrift.

§ 3-8 skal lyde:
Avsetning til garantiordningen skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) kapittel 2A med tilhørende forskrift.

Ny § 3-8a skal lyde:
§ 3-8a. Utsatt skatt

Det skal ikke beregnes utsatt skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert under egenkapital eller av reassuranseavsetninger.

§ 3-13 første punktum skal lyde:
Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IAS 39 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IAS 39.2.

§ 3-18 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Det skal ikke beregnes utsatt skatt av risikoutjevningsfond.

§ 4-4 post 19.1 skal lyde:
Verdireguleringer – eiendom, anlegg og utstyr

§ 4-4 post 19.2 skal lyde:
Verdireguleringer – immaterielle eiendeler

§ 4-4 post 19.8 oppheves.

§ 4-4 Post 19.9 blir ny post 19.8.

§ 4-6 post 5.3 skal lyde:
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

§ 4-6 post 6.6 skal lyde:
Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

§ 4-6 post 12.6 oppheves.

§ 4-6 post 19.1 skal lyde:
Verdireguleringer – eiendom, anlegg og utstyr

§ 4-6 post 19.2 skal lyde:
Verdireguleringer – immaterielle eiendeler

§ 4-6 post 19.8 oppheves.

§ 4-6 Post 19.9 til 19.10 blir nye post 19.8 til 19.9.

§ 4-7 nr. 3 skal lyde:
3. [opphevet]

§ 4-7 ny post 7a skal lyde:
7a. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen

§ 4-7 ny post 8a skal lyde:
8a. Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen

§ 4-17 første ledd annet punktum skal lyde:
Overskytende tilleggsavsetninger føres under resultatpost 6.6.

§ 4-17 annet ledd skal lyde:
(2) Resultatpost 5.3 «Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser» omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

§ 4-19 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Post 8 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.8.

§ 4-19 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
Post 8.1 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.8.

§ 4-19 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:
Post 8.3 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.8.

§ 5-1 annet ledd skal lyde:
(2) Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger fra IFRS etter denne forskrift § 3-1, 3-2b og § 3-12a som er benyttet.

§ 5-4 overskriften skal lyde:
Opplysninger om regnskapsprinsipper mv.

§ 5-4 første ledd første punktum skal lyde:
Det skal gis opplysninger om viktige regnskapsprinsipper og viktige kilder til estimeringsusikkerhet i samsvar med IAS 1.117-133.

§ 5-6 skal lyde:
(1) Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter til årsregnskapet kan fravikes med de unntak som følger av annet og tredje ledd.
(2) Selskaper som nevnt i § 1-5, skal gi opplysninger i henhold til:
a. IFRS 4 nr. 37 a og d
b. IFRS 7 nr. 6-19, nr. 21-26, nr. 27B a, nr. 29, nr. 30 b, nr. 31-42
   og tilhørende bestemmelser i standardens vedlegg B
c. IAS 37
d. IAS 40 for livsforsikringsselskaper og IAS 40 nr. 75 a, d, e, nr. 76, 
   nr. 78 a-b og nr. 79 a-d for skadeforsikringsselskaper
e. Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av 
   internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 1-4 og nr. 7-19
(3) Øvrige selskaper skal gi opplysninger i henhold til:
a. IFRS 4
b. IFRS 7
c. IAS 37
d. IAS 40
e. Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 1-4 og nr. 7-19

(4) Ved fravikelse etter første ledd skal det gis opplysninger i henhold til følgende krav i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder: § 4-4 til § 4-12 og § 4-14 til § 4-25.

§ 5-9 skal lyde
(1) Det skal gis opplysninger om investeringseiendommer i samsvar med IAS 40 i den utstrekning som følger av § 5-6 annet ledd bokstav d og tredje ledd bokstav d.

§ 5-20a oppheves

§ 5-21 første ledd 2.5 skal lyde:
2.5 Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.8)

§ 5-21 annet ledd 2.4 skal lyde:
2.4 Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.8)

§ 6-1 nytt annet punktum skal lyde:
Selskaper hvis verdipapirer ikke er opptatt til handel på regulert marked, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

§ 6-2 tredje punktum skal lyde:
Underpostene til resultatpost 19 kan, med unntak av post 19.8 i skadeforsikring og postene 19.8 og 19.9 i livsforsikring, slås sammen.

§ 7-3 fjerde til sjette ledd blir nye første til tredje ledd og skal lyde:
(1) Selskaper og filialer som ikke inngår i IFRS-konsern, jf. § 1-5, kan for
     regnskapsåret 2009 fravike kravene til noteopplysninger i § 5-6 annet
     ledd bokstav a til c. Det skal likevel gis opplysninger i samsvar med IFRS
     4.37 bokstav a samt IFRS 7 nr. 8 og nr. 21.
(2) Skadeforsikringsselskaper som ikke inngår i IFRS-konsern, kan for
     regnskapsåret 2009 i tillegg fravike kravene til noteopplysninger i § 5-6
     annet ledd bokstav d og § 5-9.
(3) Ved fravik etter første og annet ledd skal det gis opplysninger i henhold
     til § 5-7, § 5-9, § 5-14, § 5-15, § 5-15a, § 5-16, § 5-16a, § 5-27 og § 5-41
     som gjaldt for regnskapsåret 2007. § 5-16a gjelder tilsvarende for
     livsforsikringsselskaper.


II

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2009 eller senere.

 

 

Til toppen