Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere m.v. og forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 13 annet ledd, jf lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet § 29 nr. 18, og lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling §§ 2-3 fjerde ledd og 2-4, jf. lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet § 29 nr. 26.

I

I forskrift 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere m.v. skal ny § 1-5 lyde:

§ 1-5 Saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven
For søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon av regnskapsførerselskap skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være tre måneder.
Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon som regnskapsførerselskap.


II

I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

Ny § 2-6a skal lyde:

§ 2-6a Saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven
(1) For søknad om tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 2-3 skal saksbehandlingsfrist
     som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være tre måneder
(2) Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er
     utløpt, gjelder ikke for søknad om tillatelse til å drive eiendomsmegling

Ny § 2-6b skal lyde:
§ 2-6b Nærmere regler om foretaksform
(1) Tillatelse til å drive eiendomsmegling etter eiendomsmeglingsloven § 2-4 nr. 3 og 4
     kan bare gis til foretak som har godkjent revisor, jf. revisorloven § 2-1.
(2) Ved enkeltpersonforetak gjelder eiendomsmeglingsloven § 3-3 tilsvarende for
     innehaveren, som i tillegg må oppfylle kravene til fagansvarlig, jf.
     eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd.
(3) Andre foretak etter eiendomsmeglingsloven § 2-4 nr. 3 og 4 må ha styre som
     oppfyller kravene i aksjeloven § 6-1, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-3.

III

Denne forskrift trer i kraft 28. desember 2009.

 


 

Til toppen