Forskrift 18. juni 2009 om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt § 16-29.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt § 16-29.
   
                                                           I

§ 16-28-20 første ledd bokstav a) nr 2 skal lyde:
”2. lønnsinntekt fra utlandet som er unntatt fra skattlegging i Norge i henhold til skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst og avtalen har progresjonsforbehold.”

                                                          II
Endringen under I trer i kraft straks og gis virkning fra og med inntektsåret 2009.

Tilhørende lov

Til toppen