Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. august 2011 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-18 fjerde ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. august 2011 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-18 fjerde ledd.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring:

§ 10-37 første ledd skal lyde:

(1) Med transaksjon som skal rapporteres etter verdipapirhandelloven § 10-18, menes ethvert kjøp eller salg på vegne av kunde eller for rapporteringspliktiges egen regning av:
a) finansielt instrument notert på regulert marked, og
b) derivat med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende.
Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om transaksjonen er utført på regulert marked.

II

Endringen trer i kraft 1. september 2011.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen