Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd   I &..." />   Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd   I &..." />

Forskrift om endring av forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater

 

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 § 4-5 første ledd nr. 6 og annet ledd

 

I

 

I forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater gjøres følgende endringer:

 

§ 1 tredje ledd første punktum skal lyde:

 

Kredittilsynet kan gi tillatelse til at fond kan investere i derivater som nevnt i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 2-2 femte ledd nr. 2 dersom fondet ikke skal markedsføres innen EØS etter reglene i direktiv 85/611/EØF.

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen