Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 10-18.

 

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 10-18.

 

I

 

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven gjøres følgende endringer:

 

Kapittel IX. Transaksjonsrapportering skal lyde:

 

§ 10-36. Virkeområde

Bestemmelsene i §§ 10-37 til § 10-39 gjelder for verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 og filial av utenlandsk verdipapirforetak, jf. verdipapirhandelloven § 9-24 første ledd. Bestemmelsene gjelder likevel ikke for transaksjoner som utføres av filial av norsk verdipapirforetak i annen EØS-stat, jf. verdipapirhandelloven § 9-23.

 

§ 10-37. Rapporteringspliktige transaksjoner

(1) Med transaksjon som skal rapporteres etter verdipapirhandelloven § 10-18, menes ethvert kjøp eller salg av finansielt instrument notert på regulert marked på vegne av kunde eller for rapporteringspliktiges egen regning. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om transaksjonen er utført på regulert marked.

 

(2) Kredittilsynet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rapporteringspliktige transaksjoner.

 

§ 10-38. Kundeidentifikasjon

Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger om kunden: fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identifikasjonskode. 

 

§ 10-39. Identifikasjon av finansielle instrumenter

Transaksjonsrapporter skal inneholde følgende opplysninger for å identifisere og klassifisere det aktuelle finansielle instrument:

(a) International security identification number (ISIN) i henhold til ISO 6166.

(b) Classification of financial instrument code (CFI) i henhold til ISO 10962.

 

Gjeldende § 10-36 og § 10-37 blir ny § 10-40 og § 10-41.

 

II

 

Forskriften trer i kraft fra den tid Finansdepartementet bestemmer.

Tilhørende lov

Til toppen