Forskrift om endring av forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2 og § 8, jf. kgl.res. 26. august 1988 nr. 706, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 4-2 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1, jf. kgl.res. 10. juni 1988 nr. 457.

I

I forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

 

§ 14 skal lyde:

Allmennaksjeloven § 3-3 a om fond for urealiserte gevinster gjelder tilsvarende for institusjoner som har utstedt grunnfondsbevis.

Årlig utbytte av grunnfondsbevis etter vedtak av øverste myndighet i institusjonen, kan bare utdeles fra årsoverskuddet i henhold til det fastsatte resultatregnskapet for regnskapsåret. Utbyttet kan ikke settes høyere enn det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter regnskapsårets avslutning, eller som må forutsettes å ville inntreffe.

Summen av det årlige utbyttet og de årlige avsetninger til utjevningsfondet, jf. § 26 kan ikke utgjøre større andel av korrigert årsoverskudd enn grunnfondsbeviskapitalens, overkursfondets og utjevningsfondets andel av institusjonens korrigerte ansvarlige kapital.

Korrigert ansvarlig kapital utgjør i denne paragraf institusjonens ansvarlige kapital slik den fremgår av årsregnskapet, minus fond for vurderingsforskjeller, fond for urealiserte gevinster, fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. Den korrigerte ansvarlige kapitalen skal være fratrukket avsatt utbytte som er klassifisert som egenkapital (IAS 10), og egenkapitalkomponenter for konvertible obligasjoner som institusjonen selv har utstedt, jf. IAS 32.

Korrigert årsoverskudd utgjør i denne paragraf resultatet for regnskapsåret korrigert for overføringer til og fra fond for vurderingsforskjeller og etter avsetning til fond for urealiserte gevinster og overføringer fra fond for urealiserte gevinster som tidligere er resultatført.

 

§ 26 første ledd skal lyde:

 

En institusjon kan avsette av årets overskudd til et utjevningsfond som kan brukes til å opprettholde utbytte til grunnfondsbeviseierne. Overføringer fra fond for urealiserte gevinster kan også avsettes til utjevningsfondet.

 

§ 26 annet ledd nr.1 skal lyde:

 

1.   Summen av de årlige avsetninger til fondet og kontantutbytte kan ikke utgjøre større andel av korrigert årsoverskudd, jf. § 14 femte ledd, enn grunnfondsbeviskapitalens, overkursfondets og utjevningsfondets andel av institusjonens korrigerte ansvarlige kapital, jf. § 14 fjerde ledd.

 

II

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere.

Tilhørende lov

Til toppen