Forskrift om endring av forskrift om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven ) § 6-3 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven ) § 2-9a åttende ledd og § 2-9b femte ledd.


I

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern endres § 5 bokstav A som følger:

Endringene er uthevet og understreket.

§ 5. Risikovekter for eiendelspostene

A. Eiendelsposter med risikovekt 0 pst.:

  • Kassebeholdning og tilsvarende eiendelsposter 
  • Fordringer på og fordringer garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år. Det kan ikke tas hensyn til garantier for fordringer på kredittinstitusjoner som er stillet som følge av midlertidige krisetiltak 
  • Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år
  • Fordringer på stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta
  • Fordringer garantert av stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på og som er finansiert ved innlån i garantistens og debitors felles valuta 
  • Fordringer med sikkerhet i finansinstitusjonens egne innlån 
  • Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring 
  • Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbanker som nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) § 5-4 tredje ledd.


II

Endringene trer i kraft 22. desember 2008.

Tilhørende lov

Til toppen