Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9a åttende ledd, § 2-9b femte ledd og § 2-9c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17.

I

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) endres § 17-9 som følger:

Endringene er uthevet og understreket:

§ 17-9. Krav til garantier
(1) Det kan tas hensyn til garantier, som oppfyller kravene i annet ledd, stillet av:

a. stater og sentralbanker når garantien ikke er stillet for engasjementer med kredittinstitusjoner som følge av midlertidige krisetiltak,
b. regionale og lokale myndigheter,
c. multilaterale utviklingsbanker,
d. internasjonale organisasjoner,
e. offentlig eide foretak som etter del II har risikovekt opp til og med 20 prosent,
f. institusjoner,
g. foretak med rating som tilsvarer risikoklasse 2 eller bedre fra et godkjent ratingbyrå,
h. Ikke-ratet foretak som etter grunnleggende IRB-metode har en PD tilsvarende rating som tilsvarer risikoklasse 2 eller bedre, og
i. institusjoner, forsikringsselskaper og reassurandører og eksportkredittbyråer som beregnes etter § 15-1 tredje ledd når garantisten:

1. innehar tilstrekkelig kunnskap om forpliktelsen og hva denne innebærer,
2. er omfattet av regulering tilsvarende kapitaldekningsregelverket eller har rating som tilsvarer risikoklasse 3 eller bedre fra godkjent ratingbyrå etter del II, og
3. etter grunnleggende IRB-metode har en PD tilsvarende rating som tilsvarer risikoklasse 3 eller bedre etter del II.


II

Endringene trer i kraft 22. desember 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen