Forskrift 19. desember 2008 om endring av forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 11.

I

§ 1-1 første ledd skal lyde:
    Denne forskrift gjelder utfylling og gjennomføring av reglene i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven).

Ny overskrift til kapittel 3 skal lyde:
Kapittel 3. Meldeplikt, oppgaveplikt og opplysningsplikt
Ny § 3-3 skal lyde:
§ 3-3. Oppgaveplikt
 Meldeplikt etter artistskatteloven og denne forskrift avløses av oppgaveplikt etter ligningsloven § 6-2 fra og med inntektsåret forut for det inntektsår da vilkårene i skatteloven § 2-1 annet ledd for å anses som bosatt, er oppfylt. Oppgaveplikten det første året gjelder bare for inntekter fra den som er arbeidsgiver når bosettingsvilkårene blir oppfylt.

Nåværende § 3-3 blir ny § 3-4

II 
    

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009 for artistersom blir skattemessig bosatt i Norge i 2010, eller senere.

Til toppen