Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2011

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2011
med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:


§ 3-12-4 skal lyde:
Redusert sats for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon

(1) Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon, skal det betales redusert sats. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.
(2) Den reduserte satsen gjelder elektrisk kraft som benyttes av bedriften selv, innenfor de deler av bedriften som er registrert i følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for næringsgruppering SN2007:
a) næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning
(næringene 05 til og med 09),
b) næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33),
c) næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning,
d) næringsundergruppe 88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked og næringsundergruppe 88.994 Varig tilrettelagt arbeid, forutsatt at bedriften utøver aktivitet som etter sin art faller inn under næringshovedområdene B eller C.
 (3)En endring av registreringsforholdene gis virkning fra det tidspunkt endringen skjer.


§ 3-12-7 første ledd første punktum skal lyde:

Leveranser av kraft levert til foretak som nevnt i § 3-12-4 og 3-12-5 gjennomføres ved
at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft med fakturering av redusert
avgiftssats.

§ 3-12-8 skal lyde:

Dokumentasjon for rett til redusert sats
(1) Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats må legge frem følgende dokumentasjon for nettselskapet:
a) bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre direktoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.
b) fjernvarmeprodusenter må også legge frem dokumentasjon på bruk av energikilde ved kopi av innvilget støtte til fjernvarmeanlegg eller annen lignende dokumentasjon. Fjernvarmeprodusenter under oppbygging må dokumentere dette ved for eksempel uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller Enova SF.
c) egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som benyttes til industri, bergverk og fjernvarme med krav på redusert sats og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen skal kunne sannsynliggjøres.
(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir dokumentasjonen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.

§ 3-12-11 første ledd skal lyde:

Elektrisk kraft som leveres energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er fritatt for avgift. Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-6.

§ 3-12-12 første ledd skal lyde:

Elektrisk kraft som leveres til bruk i foretak som har veksthus med elektrisk varmeanlegg er fritatt for avgift. Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-6.


§ 3-12-16 skal lyde
Dokumentasjon for fritak
(1) Fritaksberettigede foretak må fremlegge følgende dokumentasjon for
nettselskapet:
a) foretak som bruker elektrisk kraft til kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser må legge frem egenerklæring knyttet til faktisk bruk,
b) foretak som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram må fremlegge bekreftelse på deltakelse fra NVE,
c) foretak i veksthusnæringen må legge fram egenerklæring om at de har veksthus med elektrisk varmeanlegg,
d) foretak som bruker elektrisk kraft til framdrift, oppvarming og belysning i et skinnegående transportmiddel eller trolleybuss må legge fram egenerklæring knyttet til faktisk bruk.
e) egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som er fritatt fra avgift og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen skal kunne sannsynliggjøres.
(2) Dokumentasjonen etter første ledd skal ikke være eldre enn ett år. Den som avgir
dokumentasjonen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2012.

 

 


 

 

Til toppen