Forskrift 19. februar 2008 om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2008 med hjemmel i lov 13. januar 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 bokstav a, jf. § 6-2.

                                                              I
§ 3 annet punktum skal lyde:
”Dette gjelder ikke for naturalytelser til pendlere i form av helt eller delvis fri kost, losji og besøksreiser i hjemmet, samt arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass for ansattes barn”.

                                                              II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen