Forskrift 19. februar 2008 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 5-15 annet ledd annet punktum.

§ 5-15-5 nytt annet ledd skal lyde:

                                                            I
Arbeidsgivers tilskudd til annen barnehage enn bedriftsbarnehage, oppad begrenset til 3 000 kroner per måned per plass, er ikke skattepliktig så fremt den ansattes egenbetaling (foreldrebetaling) tilsvarer maksimalpris i henhold til bestemmelser om maksimalgrense, jf. barnehageloven § 15.  Er egenbetalingen lavere enn maksimalprisen, skal arbeidsgivers tilskudd likevel regnes som skattepliktig for den del som tilsvarer differensen mellom maksimalpris og egenbetalingen. Skatteplikten forutsetter at reduksjonen av egenbetalingen skyldes arbeidsgivers tilskudd til barnehagen.

                                                           II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Tilhørende lov

Til toppen