Forskrift om endring i forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper


Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1, jf. kgl.res. 10. juni 1988 nr. 457.

I

I forskrift 7. februar 2001 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:

Forskriften gjelder tilsvarende for foretak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav d annet punktum.

§ 16 tredje ledd skal lyde:

Kredittforeningen og foretak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav d annet punktum kan i vedtektene fastsette at eierne av grunnfondsbevisene skal ha rett til å velge inntil ¼ av medlemmene av representantskapet. Første ledd bokstav b gjelder i så fall tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

Tilhørende lov

Til toppen