Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2005 nr. 1422 om opplysninger i prospekter og i forskrift 29. juni 2007 om forskrift til verdipairhandelloven


Fastsatt av Finansdepartementet 19. oktober 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 5-13 første og annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 7-13 første og annet ledd.

I

I forskrift 9. desember 2005 nr. 1422 gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) 1787/2006 og forordning (EF) 211/2007) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.


II

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 gjøres følgende endringer:

§ 7-13 første ledd skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) 1787/2006 og forordning (EF) 211/2007) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig


III

Forskriften trer i kraft straks

Til toppen