Forskrift 2. februar 1996 nr. 110 om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer, råd, delegasjoner m.v. – regler om håndheving og rapportering

Forskriften skal sikre gjennomføringen av likestillingsloven § 21 ved offentlig oppnevning av utvalg, styrer, råd, delegasjoner mv.

Se forskriften på lovdata.no