Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1358/2007).

 

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1358/2007).

I

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, skal § 2 lyde:

Forordning (EF) nr. 1725/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 707/2004, forordning (EF) nr. 2086/2004, forordning (EF) nr. 2236/2004, forordning (EF) nr. 2237/2004, forordning (EF) nr. 2238/2004, forordning (EF) nr. 211/2005, forordning (EF) nr. 1073/2005, forordning (EF) nr. 1751/2005, forordning (EF) nr. 1864, forordning (EF) nr. 1910/2005, forordning (EF) nr. 2106/2005, forordning (EF) nr. 108/2006, forordning (EF) nr. 708/2006, forordning (EF) nr. 1329/2006, forordning (EF) 610/2007, forordning (EF) 611/2007 og forordning (EF) 1358/2007 gjelder som forskrift (jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba).

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov