Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2, lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-3, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9 a, § 2b-2 og § 3-1, lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 4-5, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 6-3, lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittloven) § 4, jf. § 1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF).

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2, lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 2-3, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9 a, § 2b-2 og § 3-1, lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 4-5, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 6-3, lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittloven) § 4, jf. § 1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF).

I

§ 2 skal lyde:
§ 2. Ansvarlig kapital 
Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital (§ 3) og tilleggskapital (§ 4). Kjernekapitalen består av egenkapital og annen godkjent kjernekapital. Ved beregningen gjelder fradrag, tillegg og begrensninger i henhold til § 7 til § 9.

§ 3 skal lyde:
§ 3. Egenkapital (ren kjernekapital)
Egenkapitalen kan bestå av følgende poster:

 1. Innbetalt ordinær vedtektsfestet aksjekapital
 2. Overkursfond
 3. Utjevningsfond
 4. Sparebankens fond, herunder grunnfond, jf. sparebankloven § 2
 5. Innbetalt ordinær vedtektsfestet eierandelskapital
 6. Garantifond i gjensidige forsikringsselskaper med fradrag for den del av fondet som er ansvarlig lånekapital
 7. Fullt innbetalt medlemsinnskudd i gjensidige forsikringsselskaper som etter selskapets vedtekter er obligatorisk for selskapets kunder. Det skal framgå av selskapets vedtekter at medlemsinnskudd skal kunne nyttes til dekning av tap eller underskudd ved løpende drift og ikke gi avkastning uavhengig av det årlige driftsresultat. Ved tilbakebetaling har kunden krav på å få tilbakeført den andelen av den samlede egenkapitalen ved uttreden som tilsvarer kundens andel av total premiereserve. Tilbakebetaling av medlemsinnskudd kan ikke finne sted uten etter forhåndssamtykke fra Finanstilsynet. Ved tilbakebetaling av medlemsinnskudd gjelder aksjeloven § 12-6 om kreditorvarsel så langt den passer.
 8. Gavefond
 9. Annen opptjent og annen innskutt egenkapital. Utstedt kapital, herunder interessentinnskudd, omfattes ikke.
 10. Akkumulert overskudd i henhold til offentliggjort og revisorbekreftet delårsregnskap forutsatt at beløpet reduseres med påregnelig skatt og utbytte, og at tapsgjennomgang er foretatt i samsvar med forskrifter for regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet skal periodens overføring til fond for vurderingsforskjeller komme til fradrag ved beregning av akkumulert overskudd etter første punktum.
 11. 50 pst. av medlemsinnskudd i kredittforeninger som skal tilbakebetales, forutsatt at tilbakebetalingen ikke kan finne sted før lånet er nedbetalt og at medlemsinnskuddet ikke skal forrentes, samt at tilbakebetalingen ikke kan finne sted dersom det fastsatte krav til kapitaldekning som følger av lov eller forskrift ikke oppfylles, eller dersom tilbakebetalingen medfører at det ikke vil være oppfylt. Medlemsinnskudd skal videre fritt kunne nyttes til å dekke tap eller underskudd ved den løpende drift. Tilbakebetaling må videre ikke kunne finne sted før regnskapet for vedkommende år er oppgjort og godkjent i samsvar med god regnskapsskikk og forskrifter av Finanstilsynet når det gjelder avsetninger til og føring av tap.
 12. Fond for urealiserte gevinster
 13. Andel av tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-17 tredje ledd, dersom det hadde vært et årsregnskap.

Finansdepartementet kan i særlige tilfelle og for en tidsbegrenset periode samtykke i at annen kapital kan likestilles med egenkapital.

Ny § 3a skal lyde:
§ 3a. Annen godkjent kjernekapital (hybridkapital)
Kapital som er godkjent i henhold til reglene nedenfor kan medregnes som annen kjernekapital. Finansdepartementet kan fastsette nærmere regler om annen kjernekapital.
 
Typer kapital som kan medregnes er

a) kapital uten fastsatt løpetid med moderate incentiver til tilbakebetaling, og ii) kapital 
    uten incentiver til tilbakebetaling med fastsatt løpetid på minimum 30 år hvor kravet om
    tilbakebetaling kan suspenderes

b) kapital uten fastsatt løpetid og uten incentiver til tilbakebetaling

c) kapital som ikke kan tilbakebetales og som kan konverteres til ordinære aksjer eller
   egenkapitalbevis.

Kapital som nevnt i foregående ledd kan medregnes som annen kjernekapital når følgende vilkår er oppfylt.

a) Generelle vilkår

 1. Kapitalen må være fullt innbetalt, være usikret, og stå tilbake for institusjonens ansvarlige lånekapital.
 2. Finanstilsynet må ha gitt samtykke til opptak av kapitalen.

b) Løpetid og tilbakebetaling

 1. Kreditor kan ikke kreve førtidig innfrielse av kapitalen. Låntaker kan ikke innfri eller kjøpe tilbake hele eller deler av kapital uten samtykke fra Finanstilsynet. Finanstilsynet kan forlenge løpetiden dersom Finanstilsynet finner at dette er nødvendig av hensyn til låntakerens soliditet eller finansielle situasjon.
 2. Låntaker skal ikke ha rett til å tilbakebetale kapitalen før 5 år etter utstedelsesdagen. For kapital med moderat incentiv til tilbakebetaling kan likevel første mulige tilbakebetalingstidspunkt tidligst være 10 år etter utstedelsesdagen.  For kapital med fastsatt løpetid skal kapitalen ikke kunne tilbakebetales før fastsatt forfallstidspunkt.

c) Fleksibilitet med hensyn til å utbetale rente

 1. Låntakeren skal kunne la være å utbetale renter på annen godkjent kjernekapital. Kravet på utbetaling av renter skal bortfalle ved brudd på kapitalkrav. Renter skal ikke akkumuleres. Finanstilsynet kan pålegge låntaker å stoppe renteutbetalinger av hensyn til låntakerens soliditet eller finansielle situasjon. I tilfeller hvor Finanstilsynet stopper renteutbetaling på annen godkjent kjernekapital for en låntaker som oppfyller kapitalkravene, skal låntakeren i stedet kunne benytte aksjer eller egenkapitalbevis som betaling etter nærmere regler fastsatt av Finanstilsynet.
 2. For annen godkjent kjernekapital der utdeling av utbytte gir plikt til utbetaling av rente, skal plikten bortfalle ved brudd på kapitalkrav eller dersom Finanstilsynet gir pålegg om stopp i utbetalingen av rente. Utdeling av utbytte til aksjonærene eller egenkapitalbeviseierne i form av aksjer eller egenkapitalbevis skal ikke gi plikt til utbetaling av rente på annen godkjent kjernekapital.

d) Evne til å dekke tap

 1. Hvis låntakers kjernekapitaldekning faller under 5 prosent, eller låntakers kapitaldekning faller under 8 prosent av risikovektet beregningsgrunnlag, eller under andre fastsatte minstekrav, skal annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav a) og b) kunne skrives ned for å dekke resultatført underskudd i årsregnskapet eller annet konstatert tap under løpende drift med samme prioritet (pro rata) som nedskriving av egenkapital etter § 3 eller kunne konverteres til egenkapital. Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler om slik nedskrivning og konvertering.
 2. Hvis annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav a) og b)skrives ned, kan den skrives opp igjen ved at den tildeles en andel av fremtidige resultater tilsvarende sin andel av kjernekapitalen etter nedskrivning. I perioden som annen godkjent kjernekapital er skrevet ned, bortfaller kravet på rente.
 3. Annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav a) og b) skrives ned med endelig virkning dersom hele den innskutte egenkapitalen er nedskrevet.
 4. Ved brudd på kapitalkrav skal annen godkjent kjernekapital etter § 3a annet ledd bokstav c) konverteres til ordinær aksjekapital eller ordinær egenkapitalbeviskapital. Finanstilsynet kan i tillegg kreve konvertering dersom dette anses nødvendig av hensyn til låntakers soliditet eller finansielle situasjon forøvrig. Konverteringskursen bestemmes av markedsverdien for aksjene eller egenkapitalbevisene på utstedelsesdagen for den aktuelle andre godkjente kjernekapitalen.  Långiverne skal få færre aksjer eller egenkapitalbevis hvis aksjekursen har steget, men ikke flere aksjer eller egenkapitalbevis hvis aksjekursen er redusert.

Ny § 4 første ledd punkt 2 skal lyde:
 
2. Ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid som oppfyller følgende vilkår:

a) Særskilt samtykke fra myndighetene for opptak av slik kapital må foreligge.

b) Midlene skal ikke kunne tilbakebetales på kreditors initiativ eller uten Finanstilsynets
    forhåndssamtykke.

c) Midlene må kunne anvendes til dekning av tap eller underskudd uten at institusjonens
   virksomhet opphører.

d) Låneavtalen skal inneholde en rett for låntaker til å utsette renteutbetalinger.

 
Ny § 4 første ledd punkt 7 skal lyde:

7. Overskytende beløp av annen godkjent kjernekapital, jf § 9 første ledd bokstav e.

Ny § 7 første ledd bokstav p og s skal lyde:

p) Femti prosent av engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som
    risikovektes med 1250 prosent etter kapitalkravsforskriften del VI om
    verdipapirisering, herunder engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner i
    handelsporteføljen som ville ha fått risikovekt 1250 prosent etter del VI dersom
    posisjonene hadde vært innregnet i bankporteføljen. Fradrag skal ikke foretas for
    engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av § 7 første ledd
    bokstav o og annet ledd bokstav d, og heller ikke
dersom institusjonen har valgt å la
    postene inngå i beregningsgrunnlaget for kapitaldekning.

s) Urealiserte kursendringer på finansielle instrumenter tilordnet
    selskapsporteføljen som er inkludert i kjernekapitalen og som i sum er positive.
    Bestemmelsen gjelder livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

Ny § 7 annet ledd bokstav e skal lyde:

e) Femti prosent av engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som
    risikovektes med 1250 prosent etter kapitalkravsforskriften del VI om
    verdipapirisering, herunder også engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner i
    handelsporteføljen som ville ha fått risikovekt 1250 prosent etter del VI dersom
    posisjonene hadde vært innregnet i bankporteføljen. Slikt fradrag skal ikke foretas for
    engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av § 7 første ledd
    bokstav o og annet ledd bokstav d, og skal heller ikke foretas
dersom institusjonen
    har valgt å la postene inngå i beregningsgrunnlaget for kapitaldekning.

Ny § 9 første ledd bokstav a til f skal lyde:

Følgende begrensninger skal gjelde:

a) Summen av de poster som inngår i tilleggskapitalen kan ikke utgjøre mer enn
    100 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f. 

b) Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan ikke tilsvare et høyere beløp enn
    tilsvarende 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som
    spesifisert i § 9 bokstav f.

c) For kredittforeninger skal summen av ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid
   og medlemmers tilleggsansvar ikke overstige 50 prosent av kjernekapitalen etter
   fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f.

d) For gjensidige forsikringsselskaper som har avgrenset bransjekonsesjon og
    arbeider i et avgrenset geografisk område, gjelder de begrensninger på den
    ansvarlige lånekapitals andel av garantifondet som er gitt i konsesjonsvilkårene.

e) Summen av annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a, b og c
    kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som
    spesifisert i § 9 bokstav f. Summen av annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a
    første ledd bokstav a og b kan ikke utgjøre mer enn 35 prosent av kjernekapitalen etter
    fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f. Annen godkjent kjernekapital i
    henhold til § 3a første ledd bokstav a kan, ikke utgjøre mer enn 15 prosent av 
   
kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f.

f) Fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til l, r og s og tillegg av postene
   nevnt i § 8 bokstav a til c.

Ny § 9 annet ledd skal lyde:
Finanstilsynet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i at en finansinstitusjon kan ha en sammensetning av den ansvarlige kapitalen som overskrider grensene som følger av første ledd.

Ny § 11 første ledd første punktum skal lyde:

Følgende overgangsbestemmelser gjelder:

Ny § 11 første ledd bokstav g og h skal lyde:

g) Fondsobligasjonskapital opptatt før 31. desember 2010 som teller med som
    kjernekapital per 31. desember 2010, men som ikke oppfyller vilkårene i § 3a, skal
    kunne medregnes som annen godkjent kjernekapital etter § 3a frem til 1. januar 2041,
    men slik at beløpet som medregnes fra 1. januar 2021 begrenses til maksimalt 20
    prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f, og
    slik at beløpet som medregnes fra 1. januar 2031 begrenses til maksimalt 10 prosent
    av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav f.

h) Preferansekapital fra Statens Finansfond kan medregnes som egenkapital etter § 3 frem
    til 31. desember 2015.

II

§ 11 i forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper oppheves.

III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen