Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforsk.)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskriften gjøres følgende endringer

§ 1-2 bokstav kk skal lyde:
kk) Re-verdipapirisering: Verdipapirisering hvor en eller flere av underliggende engasjementer omfattes av definisjonen i § 1-2, bokstav zz (verdipapirisering),

Nåværende bokstav kk til zz blir bokstav ll til aaa.

§ 3-4 første ledd skal lyde:
(1) Finanstilsynet kan gjøre unntak fra IRB-metode slik at følgende engasjementer behandles etter standardmetoden for beregning av kredittrisiko (del II):
a) engasjementer med EØS-stater og deres lokale og regionale myndigheter som nevnt i § 5-2 annet og tredje ledd, forutsatt at engasjementer med staten har 0 % risikovekt etter § 5-1. Dette er ikke til hinder for at Finanstilsynet fastsetter unntak fra IRB-metode for engasjementer med lokale og regionale myndigheter som ikke har 0 % risikovekt, og at disse behandles etter standardmetoden.
b) engasjementer med stater eller engasjementer med institusjoner, jf. § 9-1 første ledd bokstav a og b, hvis disse kategoriene ikke utgjør en vesentlig del av institusjonens samlede virksomhet,
c) engasjementer med, herunder egenkapitalposisjoner i, foretak i samme konsern som enten faller inn under § 1-1 første ledd første punktum eller er foretak som yter tilknyttede tjenester, og som er underlagt tilsyn,
d) alle institusjonens egenkapitalposisjoner, jf. § 9-1 første ledd bokstav d, som ikke er omfattet av bokstav c, og verdipapirfondsandeler, dersom disse ikke overstiger 10 prosent av institusjonens ansvarlige kapital, beregnet etter siste års gjennomsnitt (dersom antall posisjoner er færre enn 10, skal grensen i forrige punktum reduseres fra 10 prosent til 5 prosent), og  
e) transaksjoner med lang oppgjørsfrist.

§ 5-2 første ledd skal lyde:
(1) Engasjementer med lokale og regionale myndigheter skal ha følgende risikovekt fastsatt ut fra den aktuelle statens risikoklasse:

Risikoklasse for
engasjementer med
staten
0 og 1 2 3 4 5 6 og 7
Risikovekt 20 % 50 % 100 % 100 % 100 % 150 %
  

Engasjementer med lokale og regionale myndigheter innen EØS som lyder på debitors valuta og er finansiert i samme valuta, skal ha risikovekt 20 prosent.

§ 5-9 første ledd bokstav b skal lyde:
b. engasjementer med pantesikkerhet i fritidseiendom som er eller vil bli benyttet av eier eller som er utleid av eier innenfor 60 prosent av forsvarlig verdigrunnlag og

§ 5-15 syvende ledd skal lyde:
(7) Engasjementsbeløpet for leasingengasjementer er nåverdien av minste leiebeløp. Minste leiebeløp er:
a) leietakers betalinger i løpet av leieperioden
b) eventuelle opsjoner som forventes benyttet, og
c) restverdier som er garantert etter reglene i §§ 17-9 og 17-10. For garanterte restverdier av leasingavtaler beregnes verdien som 1/M x 100 prosent x engasjementsbeløpet, hvor M er den største verdien av 1 og leasingperiodens gjenværende varighet avrundet til nærmeste hele år.

§ 7-1 tredje ledd skal lyde:
(3) Dersom ratingbyrå som nevnt i første ledd er godkjent av tilsynsmyndighetene i en annen stat innen EØS, kan Finanstilsynet legge denne godkjenningen til grunn. I tilfeller hvor et ratingbyrå har konsesjon i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om ratingbyråer, regnes kravene i første ledd bokstavene a til d som oppfylt.

§ 11-1 første ledd skal lyde:
(1) Institusjonen skal risikoklassifisere engasjementer med stater, institusjoner og foretak, og massemarkedsengasjementer samt egenkapitalposisjoner etter PD-LGD-metode etter metoder fastsatt av institusjonen i henhold til kapittel 12, 13 og 14

§ 12-1 annet ledd skal lyde:
(2) LGD og ELbe skal settes til:
a)  0,1125 for obligasjoner som oppfyller nærmere krav i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 IV,

§ 12-2 femte ledd skal lyde:
(5) Effekten av garantier beregnes etter del II dersom et tilsvarende direkte engasjement med garantisten behandles etter del II.

§ 12-4 annet ledd bokstav d skal lyde:
(2d) når institusjonen benytter statistiske modeller som estimerer misligholdssannsynligheter for hver motpart i en risikoklasse, kan institusjonen betrakte estimatene som PD-verdier på en kontinuerlig skala eller fastsette risikoklassens PD som uvektet gjennomsnitt av disse, og

§ 12-7 fjerde ledd skal lyde:
(4) Ved motregning av derivater eller av verdipapirfinansiering skal beregnet effektiv løpetid være et gjennomsnitt av de enkelte instrumentenes gjenstående løpetid, vektet med hvert nominelle engasjementsbeløp. For derivater og marginavtaler skal M være minst 10/365 hvis kontrakten er fullt sikret. For gjenkjøpsavtaler og lån av finansielle instrumenter og varer skal M være minst 5/365 hvis kontrakten er fullt sikret.

§ 13-3 første ledd bokstav b skal lyde:
(1b) LGD fastsettes som i § 12-5 andre til sjuende ledd. Dersom det benyttes samlet risikoklassifisering etter § 13-1 fjerde ledd bokstav b og PD fastsettes etter  § 12-4 første og annet ledd, kan institusjonen likevel for hver risikoklasse estimere LGD i samsvar med § 12-5 fjerde til sjuende ledd ut fra PD-estimatene og EL estimert ut fra realiserte tap og

§ 14-1 tredje ledd skal lyde:
(3) For engasjementer med verdipapirfond der vilkårene i § 5-14 tredje til femte ledd ikke er oppfylt, eller institusjonen ikke kjenner fondets investeringer til enhver tid gjelder bestemmelsene i § 14-4.

§ 14-4 første og annet ledd skal lyde:
(1) For engasjementer med verdipapirfond som skal behandles etter § 14-1 (3), skal verdipapirfondets egenkapitalposisjoner behandles etter § 14-2.

(2) Resterende engasjementer behandles etter del II, men tilordnet én risikoklasse høyere enn i del II. For engasjementer som har risikovekt 150 prosent etter del II, gjelder en risikovekt på 200 prosent.

§ 15-4 skal lyde:
For øvrige eiendeler uten kredittrisiko skal beregningsgrunnlaget være lik EAD multiplisert med en risikovekt på 100 prosent. For restverdier av leasingavtaler skal likevel risikovekten være 1/M, der M er leasingperiodens gjenværende varighet rundet til nærmeste hele år, minst 1.

§ 17-4 første ledd bokstav i-l skal lyde:
(1) Det kan tas hensyn til pant i følgende finansielle instrumenter:

i. andeler i fond som bare investerer i instrumenter som nevnt i denne paragraf bokstavene a til i, og i derivater som benyttes til sikring, og dersom kursen på andelene offentliggjøres daglig,

j. egenkapitalinstrumenter eller konvertible obligasjoner som ikke inngår i en hovedindeks, men som er notert på en regulert markedsplass dersom institusjonen bruker avansert metode for finansielt pant,

k. andeler i fond som kun investerer i instrumenter som nevnt i denne paragraf og i derivater som benyttes til sikring dersom kursen på andelene offentliggjøres daglig og institusjonen bruker avansert metode for finansielt pant, og

l. andeler i andre fond, med den delen av andelen som tilsvarer plasseringer i instrumenter nevnt i bokstavene a til i ved enkel metode for finansielt pant og bokstavene a til j ved avansert metode for finansielt pant. Det forutsettes at fondet er fullinvestert i andre instrumenter enn instrumentene nevnt i denne paragraf inntil de øvre investeringsgrensene for fondet er nådd. Dersom fondets investeringer i andre instrumenter enn instrumentene nevnt i denne paragraf har en samlet negativ verdi på grunn av forpliktelser og betingede forpliktelser som følge av eierskap, skal den samlede verdien av instrumentene nevnt i denne paragraf reduseres med denne verdien.

§ 17-5 skal lyde:
Det kan tas hensyn til pant i livsforsikringspoliser dersom:
a. utsteder, har rett til å drive forsikringsvirksomhet i EØS-området, eller er underlagt tilsyn som etter Finanstilsynets vurdering er på EØS-nivå,
b. utsteder er underrettet om pantsettelsen, eller overdragelsen av kravet, og kan ikke foreta utbetalinger under polisen uten samtykke fra den utlånende institusjonen,
c. polisens gjenkjøpsverdi ikke kan settes lavere enn det som er angitt,
d. utlånende institusjon har rett til å kansellere polisen og motta gjenkjøpsverdien dersom låntaker misligholder,
e. utlånende institusjon er informert om kontraktsfestede innbetalinger som ikke er foretatt, f. polisens løpetid tilsvarer minst forpliktelsens løpetid, og
g. anmodning om utbetaling av gjenkjøpsverdien krever samtykke av utlånende institusjon og utbetaling skal skje innen rimelig tid.

§ 17-10 skal lyde:
Det kan tas hensyn til kontragarantier stillet av stater og sentralbanker, regionale og lokale myndigheter multilaterale utviklingsbanker og internasjonale organisasjoner som etter del II tilordnes risikovekt 0, samt offentlige eide foretak som etter del II tilordnes en risikovekt opp til og med 20 prosent, dersom:
a. kontragarantien dekker samme kredittrisiko som garantien,
b. både garantien og kontragarantien oppfyller kravene til garantier i § 17-9 med unntak av annet ledd bokstav a, og
c. det ikke foreligger forhold, herunder tidligere erfaringer, som kan tilsi at kontragarantien ikke kan likestilles med en direkte garanti fra samme motpart.

§ 18-1 skal lyde:
(1) Pant i innskudd og tilsvarende eiendeler, kan behandles som garanti.
(2) Utlån og innskudd som kan motregnes kan behandles som kontanter.
(3) Utstedte kredittlinkete gjeldsinstrumenter kan behandles som kontanter.
(4) Ved beregningen av andelen av et ikke-balanseført engasjement som er dekket av sikkerhetsstillelse, skal den ikke-balanseførte posten inngå med 100 prosent av verdien.

§ 18-2 første ledd skal lyde:
(1) Enkel metode for finansielt pant kan benyttes av institusjoner som fastsetter kapitalkravet etter del II. En institusjon kan ikke benytte både den enkle og den avanserte metoden for finansielt pant, med mindre det skjer i henhold til §§ 3-3(2) og 3-4.

§ 18-3 niende ledd bokstav f nr. 2 skal lyde
2. er et verdipapirfond, et pensjonsforetak eller en anerkjent oppgjørssentral, eller

§ 18-7 annet ledd bokstav a skal lyde:
a. risikovekten til garantisten eller selger av beskyttelsen kan benyttes der engasjementet er fullt ut sikret. Engasjementet anses fullt ut sikret der verdien av kredittbeskyttelsen justert for løpetidsforskjeller og volatilitetsjustert for valutarisiko etter § 18-6 (2) og (3) minst tilsvarer engasjementsbeløpet,

Ny § 18-9 skal lyde:
§ 18-9 Pant i livsforsikringspoliser
(1) Det kan tas hensyn til pant i livsforsikringspolise som oppfyller kravene i § 17-5. Når livsforsikringspolisen er utstedt i en annen valuta enn engasjementet, skal polisens gjenkjøpsverdi volatilitetsjusteres for valutarisiko etter bestemmelsen i § 18-6 (2).
(2) Dersom kapitalkravet for engasjementene beregnes etter del II, skal den delen av engasjementsbeløpet som er dekket av polisens gjenkjøpsverdi gis følgende risikovekt:
a. 20 prosent hvis usikrede engasjementer med best prioritet på utsteder av polisen, har risikovekt 20 prosent
b. 35 prosent hvis usikrede engasjementer med best prioritet på utsteder av polisen, har risikovekt 50 prosent
c. 70 prosent hvis usikrede engasjementer med best prioritet på utsteder av polisen, har risikovekt 100 prosent, og
d. 150 prosent hvis usikrede engasjementer med best prioritet på utsteder av polisen, har risikovekt 150 prosent.
(3) Dersom kapitalkravet for engasjementene beregnes etter grunnleggende IRB-metode, skal den delen av engasjementsbeløpet som er dekket av polisens gjenkjøpsverdi, ha en LGD på 40 prosent.

§ 23-4 nytt syvende ledd skal lyde:
(7) Kredittbytteavtaler som gir dekning for den n-te underliggende kreditten i en kurv, skal behandles på følgende måte:
a. Verdien av hver risikoposisjon fastsettes ved å multiplisere nominell verdi av hovedstolen til referansekreditten med kredittderivatets modifiserte durasjon. Kredittderivatets modifiserte durasjon skal fastsettes på grunnlag av referansekredittens følsomhet ovenfor endringer i kredittspreaden,
b. Hver referansekreditt tilordnes en separat sikringsgruppe. Risikoposisjoner fra ulike kredittbytteavtaler skal ikke inkluderes i samme sikringsgruppe.

Tidligere 7. til 9. ledd blir 8. til 10. ledd

§ 23-5 skal lyde:
Hver kategori av sikringsgrupper skal multipliseres med konverteringsfaktor etter følgende tabell:

Sikringsgruppekategori   Konverteringsfaktor
1. Renter med unntak av renter som nevnt i nr. 2 og 3.

0,2%

2. Renter for risikoposisjoner fra referansekreditt i kredittbytteavtale med risikovekt 20 prosent eller lavere etter § 32-4 og referansekreditt fra kredittbytteavtaler som gir dekning for den n-te underliggende kreditten i en kurv med risikovekt 100 % eller lavere etter del II.  

0,3%

3. Renter for risikoposisjoner fra gjeldsinstrument eller referansekreditt med risikovekt høyere enn 20 prosent etter § 32-4 og referansekreditt fra kredittbytteavtaler som gir dekning for den n-te underliggende kreditten i en kurv og som ikke omfattes av foregående punkt.  

0,6%

4. Valuta

2,5%

5. Elektrisk kraft  

4,0%

6. Gull  

5,0%

7. Egenkapital  

7,0%

8. Edelmetaller  

8,5%

9. Andre varer  

10,0%

10. Underliggende instrumenter av derivater som ikke hører til kategoriene ovenfor  

10,0%

 

§ 25-1 annet ledd skal lyde:
(2) Institusjoner som har fått tillatelse til bruk av IMM-metode, kan
a. motregne for hver av eller på tvers av kontraktstypene derivater, gjenkjøpsavtaler og lån av finansielle instrumenter eller varer og verdipapirfinansiering,
b. regne alle motregningsgrupper mot en enkeltmotpart som én motregningsgruppe dersom simulerte negative reestimeringskostnader settes til 0 ved estimeringen etter § 24-1.

§ 26-1 første ledd skal lyde:
(1) Risikoen ved engasjementer som er overdratt til spesialforetak for verdipapirisering etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 V, ansees overført dersom følgende vilkår er oppfylt:
a. utbetalingene til innehavere av posisjoner i verdipapiriseringen skal ikke kunne øke som følge av svekket kredittkvalitet i engasjementene og,
b. det foreligger en juridisk erklæring som bekrefter at institusjonens kreditorer ikke kan ta dekning i engasjementene, og
c. beregningsgrunnlaget til transjer tilhørende risikoklasse 2-4 etter § 28-2 og risikoklasse 3-11 etter § 29-2 som originator tilbakeholder i den aktuelle verdipapiriseringen ikke overstiger 50 % av samlet beregningsgrunnlag for transjer i nevnte risikoklasser. I tilfeller hvor verdipapiriseringen kun inneholder andre transjer enn de nevnte skal institusjonen ikke tilbakeholde mer enn 20 % av beregningsgrunnlaget til transjene som kommer til fradrag i ansvarlig kapital eller gis en risikovekt på 1250 %.

§ 26-2 første ledd bokstav a skal lyde:
a. vilkårene i § 26-1 første ledd bokstav a og c
 
§ 26-3 skal lyde:
§ 26-3 Krav til institusjoner som investerer i verdipapiriseringer
(1) En institusjon kan kun investere i verdipapiriseringer, dersom originator, sponsor eller opprinnelig långiver løpende tilbakeholder:
a. minst 5 % av nominell verdi av hver av transjene som er solgt eller overført til investorene,
b. minst 5 % av nominell verdi av de verdipapiriserte engasjementene, i tilfeller der den verdipapiriserte porteføljen involverer rullerende engasjementer,
c. tilfeldig utvalgte engasjementer som kunne ha inngått i verdipapiriseringen og som minst utgjør 5 % av nominelt beløp av de verdipapiriserte engasjementene forutsatt at antallet potensielt verdipapiriserbare engasjementer er flere enn 100 og,
d. egenkapitaltransjen og om nødvendig andre transjer som er minst like risikoutsatt og som ikke har forfall før transjene som er solgt til investorer, der de tilbakeholdte transjene utgjør minst 5 % av nominell verdi.
(2) Sponsor og originator skal gi informasjon til investorer som viser hvordan kravene i § 26-3, 1. ledd, er oppfylt. 
(3) Institusjonen skal ha retningslinjer og rutiner for å vurdere og overvåke risikoen i investeringene.
(4) Hvis kravet om tilbakeholdelse ikke er oppfylt kan Finanstilsynet i tillegg til risikovektene som følger av kapittel 28 og 29 pålegge en økt risikovekt. Samlet risikovekt skal maksimalt utgjøre 1 250 %.

Ny § 26-4 skal lyde:
§ 26-4 Unntak for tilbakeholdelse
Verdipapiriseringer er unntatt fra bestemmelsen i § 26-3 dersom de verdipapiriserte engasjementene er:
1. engasjementer med eller garantert av:
a) stater eller sentralbanker
b) lokale eller regionale myndigheter
c) institusjoner som gis en risikovekt på 50 % eller lavere etter § 5-6
d) multilaterale utviklingsbanker
2. transaksjoner basert på en transparent og tilgjengelig indeks, hvor de underliggende referanseenhetene inngår i en anerkjent indeks eller er omsettelige verdipapirer som ikke er verdipapiriseringsposisjoner
3. syndikerte lån, kjøpte kundefordringer eller kredittbytteavtaler, under forutsetning at instrumentene ikke benyttes til å sikre risiko knyttet til posisjonene omfattet av § 26-3.

26-5 skal lyde:
§ 26-3 Forbud mot å bidra til verdipapiriseringen
Institusjoner som overfører risiko ved verdipapirisering, eller har solgt instrumenter fra handelsporteføljen til et spesialforetak i et slikt omfang at det ikke lenger er påkrecd at institusjonen holder ansvarlig kapital for instrumentene, kan ikke påta seg ansvar knyttet til låneporteføljen eller fordringsmassen overfor spesialforetaket, obligasjonseierne eller andre utover de kontraktsmessige forpliktelsene.

§ 27-2 første ledd bokstav d skal lyde:
d. dersom kredittvurderingen er basert på kredittstøtte fra institusjonen selv, skal verdipapiriseringen behandles i samsvar med § 28-3 og § 29-3.

§ 28-1 første ledd skal lyde:
Ikke-ratet likviditetsstøtte kan ved fastsettelse av engasjementsbeløp i standardmetoden ha følgende kredittkonverteringsfaktorer:
a. 50 prosent der opprinnelig løpetid er over ett år,
b. 0 prosent der likviditetsstøtten ubetinget kan kanselleres og tilbakebetaling av trekk under støtten har høyere prioritet enn alle andre krav på kontantstrømmer fra de verdipapiriserte engasjementer (kontantforskudd).

§ 28-2 skal lyde:
(1) Ratede verdipapiriseringsposisjoner i standardmetoden skal ha følgende risikovekt:

Risikoklasse

1

2

3

4

Øvrige

Risikovekt i %

20

50

100

350

1250

 

(2) Ratede re-verdipapiriseringsposisjoner i standardmetoden skal ha følgende risikovekt:

Risikoklasse  

1

2

3

4

Øvrige

Risikovekt i %

40

100

225

650

1250

(3) Verdipapiriserings- og re-verdipapiriseringsposisjoner som har en kortsiktig rating i risikoklasse 4 behandles som øvrige.

§ 29-1 skal lyde:
(1) Likviditetsstøtte som nevnt i § 28-1 bokstav d (kontantforskudd) kan ha kredittkonverteringsfaktor på 0 prosent i IRB.
(2) Ikke-ratet likviditetsstøtte som nevnt i § 29-7, kan i IRB ha konverteringsfaktor 50 prosent dersom opprinnelig løpetid er til og med ett år.

§ 29-2 skal lyde:
(1) Ratede verdipapiriseringsposisjoner i IRB skal ha risikovekt i henhold til kolonne A-C i tabellen nedenfor. Ratede re-verdipapiriseringsposisjoner i IRB skal ha en risikovekt i henhold til kolonne D og E i tabellen nedenfor. Med unntak av posisjoner med risikovekt 1250 prosent skal risikovekten multipliseres med 1,06.

Posisjoner med langsiktig rating (Risikovekter i %)

Risikoklasse A B C D E
1 7 12 20 20 30
2 8 15 25 25 40
3 10 18 35 35 50
4 12 20 35 40 65
5 20 35 35 60 100
6 35 50 50 100 150
7 60 75 75 150 225
8 100 100 100 200 350
9 250 250 250 300 500
10 425 425 425 500 650
11 650 650 650 750 850
Øvrige 1250 1250 1250 1250 1250Posisjoner med kortsiktig rating (Risikovekter i %)

Risikoklasse

A

B

C

D

E

1

7

12

20

20

30

2

12

20

35

40

65

3

60

75

75

150

225

Øvrige

1250

1250

1250

1250

1250


(2) Transjer med høyest prioritet risikovektes etter kolonne A for verdipapiriseringsposisjoner, med mindre annet følger av tredje ledd. For re-verdipapiriseringsposisjoner skal kolonne D benyttes for transjer med høyest prioritet og forutsatt at ingen av de underliggende engasjementene er re-verdipapiriseringsposisjoner.
(3) Alle andre verdipapiriseringsposisjoner skal benytte risikovektene i kolonne B. Kolonne E skal benyttes for re-verdipapiriseringsposisjoner som ikke omfattes av andre ledd.
(4) Der beregnet antall verdipapiriserte engasjementer med ulike kunder er lavere enn seks, skal risikovektene i kolonne C benyttes. Antallet engasjementer (N) beregnes som
N = (Σi EADi)2/Σi EADi2, der EADi er summen av alle engasjementsbeløp på motpart i. N kan fastsettes som 1/C1 der C1er det største engasjementets andel av porteføljen.

§ 29-3 annet ledd skal lyde:
(2) Med mindre annet følger av § 29-5 til § 29-7, skal risikovekten for ikke ratede posisjoner være den høyeste av 7 prosent og vekten som fremkommer i formelen nedenfor. For re-verdipapiriseringsposisjoner kan ikke risikovekten være lavere enn 20 %. Finanstilsynet kan tillate at institusjoner som ikke er overdragende institusjon eller organiserende institusjon i et ABCP-program beregner risikovekten tilsvarende.

§ 31-3 første ledd skal lyde:
(1) Institusjonen skal fastsette beregningsgrunnlag for:
a) posisjonsrisiko og oppgjørs- og motpartsrisiko knyttet til institusjonens handelsportefølje etter kapittel 32 til 37,  
b) valutarisiko og varerisiko knyttet til institusjonens samlede virksomhet etter kapittel 38 og 39, og 
c) oppgjørs- og motpartsrisiko knyttet til institusjonens virksomhetsportefølje etter §§ 37-1 og 37-2.

§ 32-2 skal lyde:
Beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko i egenkapitalinstrumenter er samlet bruttoposisjon vektet med 100 prosent.

§ 32-4 første ledd skal lyde:
(1) For institusjoner som benytter standardmetoden for kredittrisiko skal absoluttverdien av nettoposisjoner i de enkelte gjeldsinstrumenter, som ikke er verdipapiriseringsposisjoner, etter kategoriene nedenfor multipliseres med de angitte risikovekter. Beregningsgrunnlaget fremkommer ved å summere de vektede posisjonene:
a. 0 prosent for gjeldsinstrumenter med risikovekt 0 prosent etter del II, 
b. 3,125 prosent for gjeldsinstrumenter som har risikovekt 20 prosent eller 50 prosent etter del II, og som har gjenværende løpetid på seks måneder eller mindre, 
c. 12,5 prosent for gjeldsinstrumenter med risikovekt 20 prosent eller 50 prosent etter del II, og som har gjenværende løpetid fra seks måneder til og med 24 måneder, 
d. 20 prosent for gjeldsinstrumenter med risikovekt 20 prosent eller 50 prosent etter del II, og som har gjenværende løpetid lengre enn 24 måneder, 
e. gjeldsinstrumenter etter fjerde ledd, kan vektes i samsvar med bokstav b til d, 
f. 100 prosent for gjeldsinstrumenter med risikovekt 100 prosent etter del II og 
g. 150 prosent for gjeldsinstrumenter med risikovekt 150 prosent etter del II. 

§ 32-4 tredje ledd skal lyde:
(3) For institusjoner som benytter IRB-metode, skal risikovektene etter første ledd, for posisjoner som ikke er verdipapiriseringsposisjoner, fastsettes etter den tilsvarende risikoklasse for foretak etter del II og utsteders PD.

§ 32-4 fjerde ledd bokstav a skal lyde:
a. ratede instrumenter som: 
1. etter del II kvalifiserer til en risikoklasse nærmere fastsatt av Finanstilsynet
2. etter § 5-7 klassifiser til risikoklasse 1-3 eller
3. etter del III ikke har høyere PD enn instrumentene nevnt i nr. 1. 

§ 32-4 sjette ledd skal lyde:
(6) For verdipapiriseringsposisjoner skal risikovektene som følger av §§ 27-6 og 27-7 benyttes. Beregningsgrunnlaget fremkommer ved å summere de vektede posisjonene. Fastsettelse av risikovektene for ikke-ratede posisjoner i samsvar med § 29-3, tredje ledd, samt bruk av egenfastsatte PD- og LGD-verdier i formelen i § 29-3, tredje ledd, krever tillatelse fra Finanstilsynet. Verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av bestemmelsene i § 26-3, tredje ledd, skal minst ha tilsvarende kapitalkrav etter denne bestemmelsen. Risikovekten for ikke-ratet likviditetsstøtte skal minst tilsvare risikovekten etter del VI.

§ 35-1 nytt andre ledd skal lyde:
Ved ratede kurvprodukter, hvor kredittderivatet gir dekning av den første frem til den n-te underliggende kreditten, skal selger av beskyttelse fastsette beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko ved å benytte ratingen til instrumentet og den tilhørende risikovekten etter del IV.

§ 35-2 andre ledd skal lyde:
(2) For utlån sikret med kredittderivater skal følgende gjelde:
a. Utlån sikret med totalavkastningsbytteavtale der referansekreditten er den samme som utlånet er unntatt fra spesifikk risiko. Løpetid kan avvike. Dersom låntaker er den samme og referansekreditten rangerer likt eller lavere enn utlånet, men referansekreditten avviker fra utlånet, settes beregningsgrunnlaget til den posisjonen med det høyeste beregningsgrunnlaget. 
b. Ved utlån sikret med kredittderivater basert på en kurv av underliggende kreditter, der kredittbeskyttelsen opphører etter første utløsende hendelse, kan kjøper av beskyttelse redusere beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko tilsvarende det laveste beregningsgrunnlaget som tilordes blant referansekredittene. Tilsvarende gjelder for kurvprodukter der kredittbeskyttelsen gir dekning for den n-te underliggende kreditten, forutsatt at det anskaffet beskyttelse for de underliggende kredittene fra 1 til n-1 eller dersom mislighold har inntruffet for n-1 av de underliggende kredittene.
c. Utlån sikret med øvrige kredittderivater kan settes til 20 prosent av beregningsgrunnlaget til den posisjonen med det høyeste beregningsgrunnlag dersom verdien av posisjonene alltid beveger seg i motsatte retninger, referansekreditten er den samme som utlånet med samme løpetid og valuta, og verdiutviklingen til kredittderivat og utlånet ikke avviker vesentlig. Ved avvikende løpetid og valuta, eller hvor utlånet er ett av flere utlån beskyttet av kredittderivater, kan beregningsgrunnlaget settes til den siden av posisjonen med det høyeste beregningsgrunnlaget. 

§ 37-3 andre ledd bokstav c skal lyde
c. null prosent når institusjonen er selger av beskyttelse i en kredittbytteavtale, unntatt der motparten ved eventuelt mislighold er forpliktet til å gjøre opp kontrakten, hvor i så fall potensiell fremtidig eksponering begrenses oppad til ikke-innbetalt beløp fra kjøper av beskyttelse.  
 
§ 40-1 andre ledd skal lyde:
(2) Det skal benyttes et ensidig konfidensintervall på 99 prosent. Ved beregning av misligholds- og migrasjonsrisiko som kommer i tillegg til beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko skal det anvendes et ensidig konfidensintervall på 99,9 prosent.

§ 40-1 syvende ledd skal lyde:
(7) De historiske tidsseriene skal være basert på en observasjonsperiode på minst ett år, med mindre en kortere tidsserie kan begrunnes ut i fra en betydelig økning i prisvolatiliteten den siste tiden. De historiske tidsseriene skal oppdateres minst hver måned eller hver gang det skjer vesentlige endringer i markedsforholdene. Finanstilsynet kan pålegge bruk av en kortere observasjonsperiode. Dersom dataserier ikke eksisterer for et helt år, kan Finanstilsynet tillate bruk av konstruerte tidsserier.

§ 40-1 niende ledd skal lyde:
(9) Institusjonene skal i tillegg estimere stresset VaR, hvor risikofaktorene i modellen skal kalibreres til en sammenhengende periode på tolv måneder med finansielt stress som er betydelig og relevant for institusjonens portefølje. Stresset VaR skal beregnes minst ukentlig. Valg av historisk periode skal godkjennes av Finanstilsynet og være gjenstand for årlig vurdering i institusjonen. Kravene til beregning av VaR etter § 40-1 første til åttende ledd, gjelder tilsvarende for beregning av stresset VaR.

§ 40-3 tredje ledd oppheves.

§ 40-3 femte ledd skal lyde:
(5) Institusjonen skal minst ukentlig fastsette beregningsgrunnlag for misligholds- og migrasjonsrisiko for gjeldsinstrumenter som kommer i tillegg til beregningsgrunnlaget for spesifikk risiko. Etter tillatelse fra Finanstilsynet kan institusjonen inkludere samtlige egenkapitalinstrumenter og derivater med noterte egenkapitalinstrumenter som underliggende aktiva i modellen. Tillegget beregnes ved en intern metode med en pålitelighet tilsvarende IRB-metode, forutsatt konstant risikonivå og der det tas hensyn til likviditet, konsentrasjon, sikring og opsjoner.

§ 40-3 sjette ledd skal lyde:
(6) Ved beregning av tillegget etter femte ledd skal:
a. lengden på likviditetshorisonten være minimum tre måneder,
b. effekten av samvariasjon mellom misligholds- og migrasjonshendelser hensyntas,
c. effekt knyttet til ikke-linære egenskaper ved opsjoner og andre posisjoner hensyntas, og
d. diversifiseringseffekter mellom misligholds- og migrasjonshendelser og andre risikofaktorer ikke hensyntas.

§ 40-3 syvende ledd skal lyde:
(7) Institusjonene kan velge å ikke inkludere verdipapiriseringsposisjoner i modellen, når det er beregnet kapitalkrav etter § 32-4 sjette ledd.

§ 40-3 åttende ledd skal lyde:
(8) Ved beregning av tillegget etter femte ledd kan sikringsposisjoner inkluderes. Nettoregning av posisjoner kan foretas under forutsetning av at de lange og korte posisjonene er i identiske instrumenter. Kurssikring eller diversifiseringseffekter knyttet til ulike instrumenter kan hensyntas ved å eksplisitt modellerere brutto lange og korte posisjoner i de ulike instrumentene. Risiko som kan oppstå mellom forfall til sikringsposisjonen og endelig forfall, samt basisrisiko som kan oppstå ved ulike sikringsstrategier, skal hensyntas.

§ 40-4 skal lyde:
Beregningsgrunnlaget skal fastsettes ved å summere følgende elementer:
a. Beregningsgrunnlaget for VaR-beløp skal fastsettes som det høyeste av følgende:
  1. den foregående dags VaR-beløp multiplisert med 12,5 og
  2. et gjennomsnitt av de daglige beregnede VaR-beløp multiplisert med 12,5 for hver av de foregående 60 virkedager, multiplisert med en faktor på mellom 3 og 4 avhengig av hvor godt institusjonen oppfyller kravene som er nevnt i § 3-2 første ledd, § 3-3 første ledd tredje punktum, § 40-5, § 40-6 og § 48-1 til § 48-5, justert for tilleggsfaktoren etter § 40-7.
b. Beregningsgrunnlaget for misligholds- og migrasjonsrisiko etter § 40-3, skal fastsettes som det høyeste av følgende:
  1. siste tilgjengelige tilleggskrav for misligholds- og migrasjonsrisiko etter § 40-3 og
  2. et gjennomsnitt av beregnede tilleggskrav for misligholds- og migrasjonsrisiko etter § 40-3 for de foregående 12 uker,
c. Beregningsgrunnlaget for stresset VaR-beløp skal fastsettes tilsvarende som for første ledd, men ved bruk av stressede VaR-beløp, og samme multiplikator.
d. Summen av de vektede posisjonene etter § 32-4, sjette ledd.

§ 40-6 første ledd skal lyde:
(1) Institusjonen skal etterprøve (validere) VaR-systemet regelmessig. Institusjoner som fastsetter beregningsgrunnlaget etter § 40-3 femte ledd skal vurdere modelleringen av korrelasjons- og prisendringer, samt valg og vekting av systematiske risikofaktorer.  

§ 40-7 første ledd skal lyde:
 (1) Institusjonen skal overvåke modellens nøyaktighet ved å gjennomføre ettertesting (back-testing). Ettertesting innebærer at det for hver virkedag foretas en sammenlikning mellom daglig VaR på grunnlag av posisjonene ved dagens slutt, og den daglige endringen i porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedag. Institusjonen skal utføre ettertestingen (back-testingen) på grunnlag av hypotetiske endringer i porteføljeverdien. Finanstilsynet kan kreve at institusjonen i tillegg skal utføre ettertestingen på grunnlag av faktiske endringer i porteføljeverdien.

§ 40-7 tredje ledd skal lyde:
(3) Institusjonens multiplikator for VaR og stresset VaR fastsettes på bakgrunn av resultatene av ettertestingen på totalnivå. Multiplikatoren forhøyes løpende med en tilleggsfaktor på mellom 0 og 1 i samsvar med tabellen nedenfor, avhengig av antall overskridelser som institusjonens ettertesting har avdekket for de siste 250 virkedagene. Institusjonen skal beregne overskridelsene på grunnlag av hypotetiske endringer i porteføljeverdien.

§ 44-2 andre ledd bokstav b skal lyde:
b. institusjonen skal tilordne interne tapsdata etter forretningsområder etter § 43-2 og tapshendelseskategorier som angitt i tabellen nedenfor. Tapshendelser kan tilordnes et særskilt opprettet institusjonsomfattende forretningsområde.

§ 44-3 åttende ledd skal lyde:
(8) Reduksjonen i beregningsgrunnlaget som følge av forsikring og andre metoder for overføring av risiko kan ikke overstige 20 prosent av beregningsgrunnlaget for operasjonell risiko beregnet før det tas hensyn til forsikringen og andre metoder for overføring av risiko.

§ 45-5 skal lyde:
Institusjonen skal offentliggjøre følgende opplysninger om ansvarlig kapital:
a. en beskrivelse av postene som inngår i den ansvarlige kapitalen, herunder vilkårene som instrumentene i b, c, e og f er utstedt på,
b. størrelsen på kjernekapitalen, herunder størrelsen på den rene kjernekapitalen og størrelsen på hybridkapitalen, med separat angivelse av alle fradrag og tillegg, 
c. størrelsen på tilleggskapitalen med separat angivelse av alle fradrag,
d. samlet ansvarlig kapital etter tillegg, fradrag og begrensninger, 
e. størrelsen på hybridkapitalen med insentiver til innløsning og
f. størrelsen på hybridkapitalen som er omfattet av overgangsbestemmelser.

§ 45-6 bokstav d skal lyde:
d. kredittrisiko ved verdipapirisering etter del VI, hvor kapitalkravet for spesifikk renterisiko angis separat,

§ 46-3 bokstav d skal lyde:
d. samlet EAD for hver av engasjementskategoriene som nevnt i § 9-1. For engasjementer med stater, institusjoner og foretak og for massemarkedsengasjementer og egenkapitalposisjoner under PD/LGD-metoden, skal det for hver risikoklasse oppgis samlet EAD i klassen, samlet ubenyttet ramme og gjennomsnittlig risikovekt beregnet som beregningsgrunnlag dividert på total EAD. Institusjoner som bruker egne LGD-verdier eller egne KF-verdier, skal dessuten oppgi gjennomsnittlig LGD og gjennomsnittlig KF for hver risikoklasse eller tilsvarende aggregat. For spesialiserte foretak under forenklet metode skal EAD for hver underkategori og hver risikoklasse oppgis. For egenkapitalposisjoner der institusjonen anvender enkel risikovektmetode etter § 14-2, skal EAD for hver klasse oppgis,

§ 46-6 første ledd skal lyde:
(1) Institusjoner som fastsetter beregningsgrunnlag etter del VI om verdipapirisering, skal offentliggjøre følgende opplysninger:
a. institusjonens målsettinger for verdipapiriseringen, 
b. institusjonens roller i verdipapiriseringsprosessen, 
c. metodene som institusjonen bruker for fastsettelse av beregningsgrunnlaget, 
d. andre risikoer knyttet til underliggende aktiva i verdipapiriseringen,
e. institusjonens retningslinjer og rutiner knyttet til overvåkning av kreditt- og markedsrisiko for verdipapiriseringer,
f. institusjonens retningslinjer og rutiner knyttet til risikoavdekning,
g. institusjoner som er sponsor i verdipapiriseringer skal offentliggjøre hvilke spesialforetak institusjonen benytter for å verdipapirisere tredjepartseksponeringer, samt en oversikt over hvilke selskaper som institusjonen administrerer eller tilråder og har investert i posisjoner som institusjonen har verdipapirisert eller i spesialforetaket hvor institusjonen er sponsor,

h. institusjonens regnskapsprinsipper for verdipapirisering, herunder: 
  1. hvorvidt transaksjonene behandles som salg eller finansiering, 
  2. føring av gevinster og tap ved salg, 
  3. de sentrale forutsetningene for verdivurdering av ikke-avhendete kapitalinteresser,  
  4. behandlingen av syntetisk verdipapirisering, hvis dette ikke er omfattet av andre regnskapsprinsipper, 
  5. verdsetting av aktiva som er planlagt verdipapirisert, og om disse aktivaene plasseres i bank- eller handelsporteføljen og
  6. retningslinjer og rutiner for balanseføring av forpliktelser.
i. foretaksnavnene til de ratingbyråene som brukes ved verdipapirisering, og de typene av engasjementer som de enkelte byråene brukes til, 
j. samlet verdi av reverdipapiriserte engasjementer før og etter risikoavdekning, samt institusjonens eksponering mot garantister,
k. separat for bank- og handelsporteføljen
, verdien av de samlede utestående engasjementene som er verdipapirisert (oppdelt i tradisjonell og syntetisk), fordelt på engasjementstyper, 
l. verdipapiriseringsposisjoner fordelt på engasjementstyper etter: 
  1. samlet verdi, 
  2. engasjementer med verdifall, 
  3. misligholdte engasjementer, 
  4. registrerte gevinster ved salg,  
  5. registrerte tap ved salg og
  6. misligholdt og bokførte tap i porteføljen av verdipapiriserte aktiva og øvrig portefølje.
m. samlet verdi av henholdsvis ikke-avhendete og ervervete verdipapiriseringsposisjoner fordelt: 
  1. på engasjementstyper og 
  2. etter risikovekter. Engasjementer som er tildelt en risikovekt på 1250 prosent, eller som er fratrukket i ansvarlig kapital, skal angis særskilt. 
n. samlet utestående verdi av verdipapiriserte trekkrettigheter, fordelt etter overdragende institusjons interesser og investors interesser,  
o. en oversikt over verdipapiriseringsaktiviteter i perioden, og 
p. forklaring på vesentlige endringer siden forrige rapporteringstidspunkt.

§ 46-7 skal lyde:
Institusjoner som beregner kapitalkrav etter VaR-metode, skal offentliggjøre følgende opplysninger:
a. Finanstilsynets tillatelse til bruk av metoden, 
b. for hver delportefølje en beskrivelse av: 
  1. modellen, 
  2. stresstester som benyttes og 
  3. metoder for ettertesting og validering. 
c. høyeste, laveste og gjennomsnittlig beløp for VaR, stresset VaR og tilleggskravet beregnet etter § 40-3 femte ledd,
d. sammenligning av daglig VaR-beløp og den daglige endringen i porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedagen, samt en analyse av viktige overskridelser i perioden, 
e. en beskrivelse av hvordan VaR-systemet er i overensstemmelse med kravene til verdivurdering, og 
f. institusjoner som fastsetter beregningsgrunnlag etter § 40-3 femte ledd skal offentliggjøre en beskrivelse av modellen og risikoene den måler, samt en beskrivelse av hvordan den er i overensstemmelse med kapittel 40 og hvordan likviditetshorisonten fastsettes. 

§ 47-2 sjette ledd skal lyde:
(6) Institusjonen skal sørge for en forsvarlig likviditetsstyring, jf. kravene i forskrift 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring.

§ 49-2 femte ledd skal lyde:
(5) Frem til 31. desember 2012 skal LGD for massemarkedsengasjementer med pant i boligeiendom som ikke er garantert av stater, justeres opp med én felles faktor dersom dette er nødvendig for å oppnå en EAD-vektet gjennomsnittlig LGD på minst 10 prosent.

Nytt § 49-2 tolvte ledd skal lyde:
(12) Frem til 31. desember 2014 omfattes ikke verdipapiriseringsposisjoner med utstedelsesdato tidligere enn 1. januar 2011 av bestemmelsene i § 26-3. Fra 1. januar 2015 skal imidlertid bestemmelsene i § 26-3 gjelde, dersom nye underliggende engasjementer er lagt til eller blitt erstattet. 

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen